Forsiden

St.meld. nr. 19 (2004-2005)

Marin næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeri- og kystdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18. mars 2005 om Marin næringsutvikling – Den blå åker blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside