Forsiden

St.meld. nr. 19 (2004-2005)

Marin næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

14 Økonomiske og administrative konsekvenser

«Det er ikkje alt godt som gamalt er, og ikkje alt nyttig som nytt er.» Norsk ordtak.

14.1 Økonomiske og administrative konsekvenser

14.1.1 Blå-grønn matallianse

Det vil bli foretatt nærmere vurderinger knyttet til økonomiske, administrative konsekvenser, samt konkurransemessige og eiermessige forhold. Stortinget vil også få forslaget til behandling gjennom vårens Reviderte Nasjonalbudsjett.

14.2 Miljømessige konsekvenser

Som særlig det fremgår av kapitel 7 i meldingen legges det til grunn at produktive marine økosystemer og et rent hav er grunnleggende forutsetninger for å kunne utløse fremtidig marin verdiskaping.

Et rikt hav med økosystemer som opprettholder en stor og mangfoldig biologisk produksjon er en grunnleggende forutsetning for høstbare bestander, trygg sjømat og mulighet for indu­striell og farmasøytisk utnyttelse av den marine flora og fauna.

Det slås fast at for å opprettholde en bærekraftig høsting og et langsiktig høyt utbytte fra de høstbare bestandene må bruken av og uttaket fra økosystemene reguleres i tråd med føre var-prinsippet, og det må utføres tilstrekkelig kontroll for å sikre at regelverket etterleves.

Det vises også til at regjeringens havmiljøpolitikk og miljøfokus kan bidra til å gi næringen et konkurransefortrinn i den gobale konkurransen og sikre oss en lederposisjon i det internasjonale arbeidet med havmiljøspørsmål.

Med denne vektleggingen på miljøhensyn som en grunnleggende premiss, vil en sikre at videre næringsutvikling ikke får uakseptable miljømessige konsekvenser.

14.3 Distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser

I denne meldingen fremmes det ikke tiltak som antas å ha negative distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser. Imidlertid omtales og fremmes det tiltak som antas å styrke regionene og distriktenes muligheter for sysselsetting basert på marin næringsvirksomhet. I denne sammenheng vises det blant annet til 1 :

  • Regjeringens forskningssatsing med Hav og Mat, men også Energi og miljø, og helse som prioriterte områder.

  • Program for marin innovasjon.

  • Tilrettelegging for økt bruk av langsiktige leveringsavtaler.

  • Adgang til å overføre en del av kvoten til neste år.

  • Tilrettelegging for levendelagring av fangst.

  • Tilrettelegging for økt turisme basert på kystkultur og fiske.

  • De distriktspolitiske bindingene ligger fast.

I meldingen varsles det også at strukturordningene for fiskeflåten og leveringsbetingelsene til fiskeindustrien skal evalueres. Dette for å øke kunnskapsgrunnlaget om ordningenes effekt mht fartøykapasitet, lønnsomhet og distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser.

Regjeringen er opptatt av de samlede konsekvensene som samfunn langs kysten møter. Fiskeri- og kystdepartementet vil nøye vurdere situasjonen i næringen og effektene av politikkendringene som blir gjennomført både med hensyn til om de har den tilsiktede effekten på næringen og hvordan de påvirker utviklingen i spesielt fiskeriavhengige samfunn. Regjeringen legger vekt på at omstillingsutfordringene møtes, både gjennom ulike sektorpolitiske virkemidler og gjennom de særskilte midlene til regional utvikling under Kommunal- og regionaldepartementet.

Fotnoter

1.

For nærmere omtale vises det til de ulike kapitlene i meldingen som behandler tiltakene.

Til dokumentets forside