St.meld. nr. 20 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Alternative straffereaksjonar overfor unge lovbrytarar

Alternative straffereaksjonar overfor unge lovbrytarar

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no