St.meld. nr. 20 (2005-2006)

Alternative straffereaksjonar overfor unge lovbrytarar

Alternative straffereaksjonar overfor unge lovbrytarar

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no