St.meld. nr. 23 (2008-2009)

Bibliotek— Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Til innhaldsliste

1 Litteraturliste

Abelsnes, Kristine (2008): Nasjonale lisenser: en utredning om nasjonale lisenser for informasjonsressurser. Rapport til ABM-utvikling. Oslo 2008

ABM-utvikling (2003): Norsk digitalt bibliotek. Innstilling avgitt av arbeidsgruppe oppnevnt av ABM-utvikling for å utrede hovedutfordringer for etablering av et norsk digitalt bibliotek

ABM-utvikling (2008): Kompetanseutvikling i bibliotek: rammer og prioriteringer. Høringsutkast. Oslo, november 2008

ABM-utvikling (2006): Artotekordning i Noreg, rapport og anbefaling til KKD 28.08.2006

ABM-utvikling (2006): Danser med ulver. ABM-skrift nr. 24. Oslo 2003

ABM-utvikling (2006): Bibliotekreform 2014 – del I: Strategier og tiltak. ABM-skrift nr. 30. Oslo 2006.

ABM-utvikling (2006): Bibliotekreform 2014 – del II: Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur. ABM-skrift nr. 31. Oslo 2006

ABM-utvikling (2006): Kulturarven til alle. ABM-skrift nr. 32. Oslo 2006

ABM-utvikling (2007): Statistikk for bibliotek og museum 2006. ABM-skrift nr. 41. Oslo 2007

ABM-utvikling (2008): Hvem er de og hvor går de? Brukeratferd i norske storbybibliotek. ABM-skrift nr. 46. Oslo 2008

ABM-utvikling (2008): Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007. ABM-skrift nr. 49. Oslo 2008

Adrial Jönsson, Christina (2005): Svenska forskningsbibliotek.Treårsrapport 2002 – 2004. Kungliga biblioteket/BIBSAM. Stockholm 2005.

Anderson, Chris (2004): The long tail. Wired, oktober 2004

Audunson, Ragnar (2004): En sømløs biblioteklov for sømløse bibliotektjenester. ABM-skrift nr. 6. Oslo 2004

Barstad, Johan et. al. (2007): Kartlegging av skulebibliotek i grunnskulen og vidaregåande opplæring, Møreforsking Volda, arbeidsrapport nr. 204, 2007.

Behovsanalyse. Rapport frå arbeidsgruppe oppnevnt av BIBSYS’ styre 08.04.2008. Avlevert 05.12.2008.

Bibliotek- og Mediestyrelsen (2008): «Fremtidens biblioteksbetjening af børn».

Borgen, Jorun Spord og Brandt, Synnøve Skjersli Brandt (2006): Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken, NIFU-STEP, Rapport 5/2006

Buland, Trond et. al. (2008): Det er nå det begynner! : sluttrapport fra evalueringen av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!», SINTEF Teknologi og samfunn (IFIM), Trondheim 2008.

Buland, Trond, Finbak, Liv, Ervik, Kristianne V. og Stene, Trine (2007): Lokal grunnmur gir nasjonalt byggverk? : evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!», Delrapport 3, SINTEF Teknologi og samfunn (IFIM), Trondheim, 2007.

Buland, Trond, Havn, Vidar og Finbak, Liv (2006): Leselyst: helt uten smak av tran? : evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing!, Delrapport 2, SINTEF Teknologi og samfunn (IFIM), Trondheim, 2006.

Buland, Trond, Dahl, Thomas og Finbak, Liv (2005): Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!», Delrapport 1, SINTEF Teknologi og samfunn (IFIM), Trondheim, 2005.

Buskoven, Nina Kristin. (2006): Undersøkelse om bibliotekbruk. Rapport. Statistisk sentralbyrå. 2006/14.

Daal, Victor van, m. fl., PIRLS. Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter. Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006, november 2007.

Danmark. Biblioteksstyrelsen. (2006). Fra information til viden; Biblioteksstyrelsens oplæg til strategi for dansk biblioteksudvikling.

Danmark. Biblioteksstyrelsen. (2004). Børnehavebiblioteket – når pædagoger og bibliotekarer går hånd i hånd.

Danmark. Styrelsen for bibliotek og medier. (2008). Folkebibliotekerne efter kommunalreformen.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 2008: Evaluering av ABM-utvikling, DIFI-rapport nr. 9 2008.

Europarådet. (1995). Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Europarådet. (1992). Minoritetsspråkpakten

Europarådets tilråding nr. R (87) 3 De europeiske fengselsregler

Finland. Undervisningsministeriet (2003). Biblioteksstrategi 2010 – Policy för tillgång til kunskap och kultur.

Finland. Undervisningsministeriet (2007). Utvecklingsprogram för bibliotek 2006–2010: biblioteket som ett mångsidigt servicecenter på landsbygden och i tätorterna.

Undervisningsministeriets publikationer 2007:5

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Framework for the Future – MLA Action Plan for Public Libraries – «towards 2013»,

Guthu, Lene og Gravdahl, Berit (2008): Borger og bruker: en analyse av den norske befolknings digitale kompetanse, Vox, 2008.

Handlingsplan for skolebibliotek 2008–2011. Grunnskolen og vidaregåande opplæring, Finnmark fylke

Hernes, Sigbjørn: Undersøkelse for Universitets- og høgskolerådet om norske vitenskapelige artikler 2005 – 2006 og institusjonsarkiv.

Hoel, T. og Helgevold, L. (red) (2007). Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Universitetet i Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T., L.B. Bråthen og M. Kaasa (red). (2008). Les for meg, pliis – om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo, 2008.

Huysmans, Frank and Carlien Hillebrink (2008). The future of the Dutch public library: ten years on. The Hague: Netherlands Institute for Social Research.

IFLA/UNESCOs folkebibliotekmanifest (1994)

IFLA/UNESCOs skolebibliotekmanifest

IFLAs Internett-manifest (2002)

IFLAs flerkulturelle bibliotekmanifest (2006)

Information behaviour of the researcher of the future (2008): undersøking gjennomført av University College London for British Library og Joint Informastion Systems Committee (JISC)

Institute of Museum and Library Service (2008): Kartlegging av bruken av museum og bibliotek som informasjonskjelder (www.imls.gov)

Kunnskapsdepartementet, (2008): Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommunene, sluttrapport, mars 2008, Rambøll management

Kunnskapsdepartementet (2007): Skapende læring. Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007–2010

Kunnskapsdepartementet (2005): Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universitet og høgskoler.

Kunnskapsdepartementet (2006): Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning,

Learning a Living. First results of the Adult Literacy and Life Skills (ALL) Survey. Ministry of Industry, Canada and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris 2005

Lesesenteret (2007): Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter, Lesesenteret 2007.

NOU 1987: 34 Samisk kultur og utdanning

Opphavsrett i kunnskapsøkonomien, Commission of the European Communities Brussels (COM), 2008

Sametinget (2003): Sametingsrådets redegjørelse om samiske bibliotektjenester. Karasjok: Sametinget.

Sanderstøl, Vebjørn (2009): Katalogdata. Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon, ABM-skrift nr. 53. Oslo 2009

Statskonsult (2006): Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Statskonsult rapport nr. 14 2006.

St.meld. nr. 22 (1999–2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – krev din rett

St.meld. nr. 38 (2002–2003) Den kulturelle skolesekken

St.meld. nr. 39 (2002–3003) Ei blot til lyst

St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

St.meld. nr. 27 (2004–2005) Om opplæring innenfor kriminalomsorgen

St.meld. nr. 17 (2005–2006) 2008 som markeringsår for kulturelt mangfald

St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 17 (2006–2007) Eit informasjonssamfunn for alle

St.meld. nr. 22 (2006–2007) Veiviseren

St.meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

St.meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for framtida

St.meld. nr. 14 (2007–2008) Dataspill

St.meld. nr. 23 (2007–2008) Språk bygger broer. Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken

St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 32 (2007–2008) Samspill. Et løft for rytmisk musikk

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining

Svensk biblioteksförening (2007): Sverige – så in i Norden efter: en jämförelse av nationell bibliotekspolitik i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

The Museums, Libraries and Archives Council (MLA) (2008): MLA Action Plan for Public Libraries – «towards 2013»

Tveit, Åse Kristine. (2006): Rom for lek og læring: bibliotektilbudet til barn og unge. ABM-skrift nr. 27. Oslo: ABM-utvikling

Vabø, Agnete og Ramberg, Inge (2009): Arbeidsvilkår i norsk forskning, rapport 9, 2009.

Vaagan, Robert (2006): Bibliotekene og det flerkulturelle Norge, ABM-skrift nr. 22, 2006.

Aabø, Svanhild (2005): The Value of Public Libraries. Dr.gradsavhandling. Faculty of Arts. University of Oslo, 2005.

Lenkjer

http://digikombi.biblioteknett.no/

http://obiblio.sourceforge.net/

http://wiki.biblioteklaboratoriet.no/index.php/Koha

www.abelprisen.no

www.bazar.deichman.no

www.bam-portal.de/.

www.biblev.no/

www.biblioteksvar.no

www.bibliotheek.nl

www.europeana.eu

www.europeanalocal.eu

www.helsebiblioteket.no

www.koha.org

www.kulturminne-frigg.no

www.kulturminne-ekofisk.no)

www.kvensk.no.

www.litteratursiden.dk

www.litteratursiden.no

www.nb.no

www.nb.no/nmff/80millioner.php

www.reaktor.deichman.no

www.skrivebua.no

www.theeuropeanlibrary.org

www.ønskebok.no

Til forsida av dokumentet