St.meld. nr. 27 (1998-99)

Om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 1997 (Innst S nr 295 (1996-97)) viste komiteens flertall til det system som er innført for rentefastsettelse i Husbanken, og som medfører at Husbankens kunder automatisk får sine lån regulert ved endringer i markedsrentene. Det heter videre i innstillingen:

«Flertallet mener et tilsvarende system bør innføres i Statens lånekasse, og at studielånsrenta skal bestemmes ut fra statens innlånskostnad, pluss et påslag for administrasjonskostnader. Flertallet viser til at Statsbankutvalget i NOU 1995:11 foreslo at låntakerne i Lånekassen bør få anledning til å velge rentebindingstid på sine lån. Utvalget foreslo videre at rentejusteringene i Lånekassen bør være automatiske, ved at renten fastsettes som et påslag på renten på statspapirer med løpetid lik rentebindingstiden. Flertallet peker på at Lånekassens kunder på denne måten vil nyte godt av gode rentebetingelser som følge av statens gode kredittverdighet. Mulighet for kombinering av fast og flytende rente vil gi kundene mulighet til å redusere sin risiko for framtidige renteøkninger. Flertallet mener et slikt system bør utredes med tanke på iverksettelse fra 1. januar 1998.»

Ved behandlingen av Innst S nr 295 (1996-97) fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om regler for rentefastsettelse for studielån i Statens lånekasse for utdanning i tråd med innstillingen fra Statsbankutvalget (NOU 1995:11) med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 1998.»

I St prp nr 1 (1997-98) redegjør Regjeringen for systemet i Husbanken, og foretar en gjennomgang av prinsippene for fastsetting av den flytende renten. Man skriver videre:

«Et system tilsvarende Husbankens system, der låntaker kan velge mellom fast og flytende rente, vil kreve omfattende systemomlegginger i Lånekassen og vil derfor ikke kunne iverksettes fullt ut fra 01.01.98. Da et markedsbasert system ble innført for Husbanken fra 01.01.96 ble det gjort ved at alle ble tilbudt den flytende renten. Etter en innkjøringsperiode fikk låntakerne muligheten til å velge fast rente. Valgfriheten ble altså først innført etter en periode der alle betalte den flytende renten. Regjeringen foreslår at tilsvarende prosedyre gjennomføres for Lånekassen. Dette innebærer at den flytende rente blir studielånsrenten fra 01.01.98. Det bør i løpet av 1998 åpnes for at låntakerne kan velge fast rente, og at det i utgangspunktet tilbys fast rente med bindingstid på 5 år.»

Omleggingen fra politisk fastsatt rente til flytende markedsrente ble gjennomført fra 1. januar 1998. Regjeringen varslet i brev til Stortinget høsten 1997 og senere i St prp nr 65 (1997-98) at innføring av fastrente som et alternativ til flytende markedsrente ville kreve så store endringer i Lånekassens edb-systemer og administrative rutiner at det ville ta noe tid før Lånekassens kunder kunne få tilbud om fastrente.

I St prp nr 1 (1998-99) heter det om renten i Statens lånekasse for utdanning:

«Det vil ikke være teknisk mulig å innføre tilbud om valg mellom flytende og fast rente i Lånekassen fra 1999. Edb-systemet er skreddersydd for et standardisert tilbakebetalingsprodukt, og Lånekassen har små personalressurser i forhold til kundemassen. Videre har Lånekassen flere ordninger for betalingslettelser, bl a rentefritak under studietiden, svangerskap, arbeidsløshet, betalingsutsettelse, inntektsavhengig tilbakebetaling (INTB) og Finnmarksordningen. Dette er ordninger som kundene går inn og ut av, og det vil således i utgangspunktet ikke være mulig å kombinere en fastrentekontrakt med disse ordningene. Ved en fastrente-kontrakt binder en seg totalt til en fast betalingsplan, og en fravikelse fra planen utløser overkurs eller underkurs. Regjeringen ser ikke mulighet for å innføre fastrentekontrakter som valgmulighet før alle ovennevnte forhold er tilstrekkelig ivaretatt. Regjeringen vil arbeide videre med problemstillinger knyttet til fastrente i Lånekassen, men innføring av tilbudet vil tidligst kunne gjennomføres fra år 2000. Det vises til nærmere omtale i St prp nr 1 (1998-99) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.»

I sin innstilling til statsbudsjettet for 1999 skriver finanskomiteen:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, minner om at det ved vedtaket om å innføre markedsbasert studielånsrente samtidig var en forutsetning at låntagerne skulle kunne velge mellom flytende og fast rente. Flertallet må konstatere at denne forutsetningen ikke er innfridd, og at Regjeringen mener at en fastrenteordning heller ikke kan gjennomføres i 1999. Flertallet finner det vanskelig uten videre å akseptere en slik tidsplan, og forutsetter at Regjeringen tar de nødvendige skritt for å få oppfylt Stortingets forutsetninger snarest.»

Stortinget fattet deretter 10. desember 1998 følgende vedtak:

«Regjeringen bes snarest ta nødvendige skritt for å oppfylle Stortingets forutsetninger om at Statens lånekasse for utdanning skal tilby fastrentelån.»

Som det fremgår av bl a Regjeringens redegjørelse i St prp nr 1 (1998-99), er det ikke mulig å få etablert en ordinær fastrenteordning på den tid som har stått til rådighet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har imidlertid i samråd med Lånekassen utarbeidet et forslag til system for fastrente som kan innføres fra 1. juli 1999. Fastrenteordningen er noe forenklet i forhold til de løsninger de ordinære bankene tilbyr, samtidig som de sosiale ordninger som Lånekassen i dag tilbyr sine kunder, er ivaretatt.

Departementet har hatt et møte med representanter for elev- og studentorganisasjonene, hvor forslagene nedenfor ble gjennomgått og organisasjonene fikk anledning til å fremme sine synspunkter.

Til dokumentets forside