St.meld. nr. 3 (2003-2004)

St.meld. nr. 3

St.meld. nr. 3

Les dokumentet

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2003

Følg meldingen videre på www.stortinget.no