St.meld. nr. 35 (2007-2008)

Mål og meining— Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Til innhaldsliste

Litteraturliste

Akselberg, Gunnstein (2002): Kvifor kjem ikkje engelsk språk til å overta i Noreg? Nokre merknader til myten om norsk språkdød og engelsk språkovertaking i Noreg. Nordica Bergensia 26 (2002)

Andersen, Gisle (2005): Gjennomgang og evaluering av språkressurser frå NSTs konkursbo. Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi (Aksis) ved Universitetet i Bergen

Andersen, Kjartan (red.) (2005): Makt – lesestykker for framtida. Norge 2005 AS. Oslo 2005

Andersen, Per Thomas et al. (2007): Nordisk i nåtid. Innstilling fra oppfølgingsutvalget etter evalueringen av nordisk forskning i språk og litteratur, Norges forskningsråd 2007

Andersen, Svanhild og Strömgren, Johan (2007): Evaluering av samelovens språkregler. Nordisk Samisk Institutt 2007

Anderson, Ragnhild (2007): Nynorskkompetanse og haldningar til nynorsk hjå studentar i «nynorskland». I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Andreassen, Irene (2004): Ei framtid for kvensk språk ? – Status og utfordringer i dagens situasjon. Arina – Nordisk tidsskrift for kvensk forskning nr. 1/2004-2005, s. 29-40

Andreassen, Irene (2007): Et nytt skriftspråk blir til – om arbeidet med et kvensk skriftspråk. Språk­nytt nr. 3/2007

Andreassen, Trond og Berge, Kjell Lars (2001): Norskfagets forfall og fall. Samtiden nr. 3/2001

Andreassen, Trond og Berge, Kjell Lars (2002): Replikk om norskfaget. Samtiden nr. 1/2002

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2007): Et inkluderende språk. August 2007

Askedal, John Ole (1999): Prinsipper for normering av norsk riksmål: homogenitet og variasjon. I Omdal, Helge (red.) 1999, s. 23-43

Askedal, John Ole (2006): Nynorsk – regionalspråk og/eller riksspråk? Kronikk i Dag og Tid 14. januar 2006

Askedal, John Ole (2007): Hvordan bør fremtidens nynorsk se ut? Et norsk fellesskapsperspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4 /2007

Askedal, John Ole og Guttu, Tor (1999): Norsk standardspråk. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3/1999

Bakke, Elisabeth og Teigen Håvard (red.) (2001): Kampen for språket. Nynorsken mellom det lokale og det globale. Oslo 2001

Benum, Edgeir et al. (1999): Maktutredninga til debatt – fem kommentarer. Makt- og demokrati­utredninga 1998–2003. Rapport­serien nr. 1. Oslo 1999

Berg, Sigrun Høgetveit (2003): Avmakt eller makt til samane. Syn og Segn nr. 3/2003

Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri og Trippestad, Tom Are (2003): Maktens tekster. Oslo 2003

Bergens Riksmålsforening og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur (1993): Standardspråk og dialekt. Seminarer i Oslo 1991 og 1992. Bergen 1993

Bergh, Grete (2004): Norsk tegnspråk som offisielt språk. ABM-skrift nr. 10. Oslo 2004

Beskow, Per (2000): Språkets makt och maktens språk. Signum nr. 8/2000

Bjerkeli, Bjørn og Selle, Per (2004): Den nye samiske offentligheten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 4/2004

Bjerkeli, Bjørn og Selle, Per (red.) (2003): Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Oslo 2003

Bjones, Jon (1995): Språknormering i den siste tiårsperioden. Syn og Segn nr. 1/1995

Blakar, Rolv Mikkel (1989): «Språk er makt» – eit tilbakeblikk. Syn og Segn nr. 4/1989

Blakar, Rolv Mikkel (1998): Mannsvridd språk i likestillingssamfunnet. Syn og Segn nr. 3/1998.

Blakar, Rolv Mikkel (2004a) Norsk er eit språk under aukande press. Kronikk i Aftenposten 17. juni 2004

Blakar, Rolv Mikkel (2004b): Språkleg avmakt i globaliseringas tidsalder. Språklig samling nr. 3/2004

Blakar, Rolv Mikkel (2006): Språk er makt. Oslo 1973, 7. utgåve Oslo 2006

Blom, Jan Petter og Gumperz, John J. (1972): Social Meaning in Linguistic Structures: Code-Switching in Norway. I John J. Gumperz og Dell Hymes (red.): Directions in Sociolinguistics. New York 1972, s. 407-435

Blystad, Espen Seip og Maasø, Arnt (2004): Den usynlege teksten. Om teksting på norsk fjernsyn. IMK-tjenester, Instituttt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, mars 2004

Breivega, Ola (1993): Brev til Edvard. (Kommentar til tale av Edvard Hoem på landsmøtet i Norges Mållag i 1992). Syn og Segn nr. 1/1993

Breivega, Ola (1993): Råd for uråd. Vegvisar gjennom nynorske minefelt. Oslo 1993

Breivik, Torbjørg (2004): Samarbeid mellom språknemndene i Norden i framtida. Språknytt nr. 1 /2004

Breivik, Torbjørg (red.) (2006): Språk i Norden 2006. Nettverket for språknemndene i Norden. Oslo 2006

Brochmann, Grete, Borchgrevik, Tordis og Rogstad, John (2002): Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo 2002

Brock-Utne, Birgit (2006): Universitetenes diskriminering av norsk som fagspråk. Språknytt nr. 1/2006

Brock-Utne, Birgit (2006-2): Avviklingen av norsk fagspråk. I Bjerck Hagen og Johansen (red.): Hva skal vi med vitenskap? 13 innlegg fra striden om tellekantene. Oslo 2006, s. 27-31

Broderstad, Else Grete et. al. (1999): Makt, demokrati og politikk – bilder fra den samiske erfaringa. Makt- og demokratiutredninga 1998–2003. Rapportserien nr. 8. Oslo 1999

Bruce, Malcolm (2003): Protection of sign languages in the member states of the Council of Europe. Doc. 9738. 17 March 2003

Brunstad, Endre (1997): Nordens språk. Syn og Segn nr. 4/1997

Brunstad, Endre (2003): Omfanget av moderne importord i nordiske aviser. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 111-119

Bull, Tove (1988): Dagens Vinje – gårsdagens Vinje. Syn og Segn nr. 3/1988

Bull, Tove (1993): Om Hoem, Bjørnson og språkforsvar. (Kommentar til tale av Edvard Hoem på landsmøtet i Norges Mållag i 1992). Syn og Segn nr. 1/1993

Bull, Tove (1996): Språkskifte hos kvinner og menn i ei nordnorsk fjordsamebygd. I Ernst Håkon Jahr og Olav Skare (red.): Nordnorske dialektar, s. 185–200. Oslo 1996

Bull, Tove (2004a): Nynorsk som minoritetsspråk. Språknytt nr. 3-4/2004

Bull, Tove (2004b): Dagens og gårsdagens akademiske lingua franca. Eit historisk tilbakeblikk og eit globalt utsyn. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 35-45

Bull, Tove (2007): Engelsk som lingua academica. Er norsk språk tapt for akademia – og akademia for sivilsamfunnet? I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Bull, Tove (2008): Har universiteta eit språkansvar? Språknytt nr. 1/2008

Clark, Burton (1995): Places of Inquiry. Research and Advanced Education in Modern Universities. Berkely: University Press 1995

Council og Europe (Europarådet) Language Education Policy Profile Norway. Language Policy Division. Strasbourg 2003-2004

Dahl, Arild (1992): Renegatens elegi. Syn og Segn nr. 1/1992

Dansk Selskab for Fagsprog og Fagkommunikation (2003): Hvidbog om erhvervsliv, sprogpolitik og konkurranceevne. København 2003

Dansk Sprognævn (2001): Retskrivningsord­bogen. 3. utgave. København 2001

Dansk Sprognævn (2007): Notat om dansk sprogpolitik. Dansk Sprognævn 23. januar 2007

Delsing, Lars-Olof och Åkesson, Katarina Lundin (2005): Håller språket i hop i Norden? En forsk­ningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Nordiska kulturfonden 2005

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur (1994): Vår litterære arv. Privilegium og forpliktelse. Seminar i Oslo 1994

Eide, Linda (1991): Kvifor vil ikkje Oslo kjennast ved oss? Syn og Segn nr. 1/1991

Eikemo, Marit og Sandvik, Hilde (2004): Tre openberre krav. Syn og Segn nr. 1/2004

Eira, Inger Marie Gaup (2001): Samisk språk i Norden. Status- og domeneutredning. Rapport til Nordisk ministerråd 2001

Ellingsve, Eli Johanne og Mæhlum, Brit (2001):

Hvordan takler vi språkspørsmålet? Globalisering og internasjonalisering – muligheter og utford­ringer for norske bedrifter i en internasjonal økonomi. Arbeidsnotat nr. 1/2001 ved Institutt for tverrfaglige studier NTNU

Engebretsen, Martin (1996): Språkkonsulenten – vakthund eller førarhund? Syn og Segn nr. 4/1996

Engelstad, Fredrik (2003): Makt, kommunikasjon og retorikk. I Øivind Andersen og Kjell Lars Berge (red.): Retorikkens relevans. Sakprosa nr. 9. Oslo 2003

Engelstad, Fredrik (2004): Den siste maktutredningen bør ikkje bli den siste. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1/2004

Engelstad, Fredrik (red.) (1999): Om makt. Teori og kritikk. Oslo 1999

Engelstad, Fredrik og Østerberg, Dag (1984): Språket. Kap. 10 i Samfunnsformasjonen – en innføring i sosiologi. Oslo 1984

Erlenkamp, Sonja (2007a) Tegnspråket ties i hjel. Kronikk i Aftenposten 20. april 2007

Erlenkamp, Sonja (2007b): Et tospråklig liv med norsk tegnspråk. Språknytt nr. 4/2007

Erlenkamp, Sonja et al. (2007): Begrunnelser for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk. Notat frå utval oppretta av styret for Norges Døveforbund. Oslo 2007

Ersland, Geit Atle (2005): Språk har (tar) makta. I Andersen, Kjartan (red.) Makt – lesestykker for framtida. Norge 2005 AS. Oslo 2005

Europarådet (1992): Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk. Europarådet 1992

Faye, Reidun og Halvorsen, Tor (2006): Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8: Internasjonalisering. NIFU STEP 2006

Fløttum, Kjersti (2004): Om fagtradisjoner, posisjonering og identitet i vitenskapelig skriving. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 185-191

Forberg, Sæbjørn (1992): La målstriden bli ein strid for skilnad. Syn og Segn nr. 4/1992

Forr, Gudleiv (2004a): Språk og makt i politikken. Språknytt nr. 3-4/2004

Forr, Gudleiv (2004b): Global samnorsk. Kommentar i Dagbladet 17. april 2004

Fretland, Jan Olav (2000): På saklista. Nynorsk språkbruk i statsforvaltninga. Oslo 2000

Fretland, Jan Olav (2005): Norsk språk: privat kosedyr eller effektivt verktøy? Forskerforum nr. 3/2005

Fretland, Jan Olav (2007): Aldri har så mange skrive så mykje for så lite…? Om ti års arbeid med nynorsknormalen. I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Fretland, Jan Olav, Rommetveit, Magne, Sudman, Arnulf og Vikør, Lars (1980): På godt norsk. Ei handbok i nynorsk målbruk. Oslo 1980

Førde, Einar (2004): Mammons trufaste soldat. Bergens Tidende 18. februar 2004

Førde, Einar et al. (1975): Interpellasjon i Stortinget om å betre språket og framstillingsforma i offentlege dokument. Forhandlinger i Stortinget 30. april 1975

Faarlund, Jan Terje (1998): Nynorsk – bruksmål eller leikesak for filologar? Syn og Segn nr. 4/1998

Faarlund, Jan Terje (2001): Kva er eit norskfag? Samtiden nr. 4/2001

Gabrielsen, Finn (1984): Eg eller je? Ei sosiolingvistisk gransking av yngre mål i Stavanger. Oslo 1984

Gramstad, Borghild (2003): Dei nynorske skylappane. Syn og Segn nr. 1/2003

Gramstad, Sigve (1996): Minoritetsspråk i Europa. Oslo 1996

Gramstad, Sigve og Lilleholt, Kåre (1983): Lov om målbruk i offentleg teneste med kommentarar. Oslo 1983

Grepstad, Ottar (1997): Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk. Oslo 1997

Grepstad, Ottar (2001): Det nynorske blikket. Årstale nr. 1 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2001

Grepstad, Ottar (2002a): Viljen til språk. Årstale nr. 2 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2002

Grepstad, Ottar (2002b): Det nynorske blikket. Oslo 2002

Grepstad, Ottar (2003): Kulturens kritiske masse. Årstale nr. 3 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2003

Grepstad, Ottar (2004): Den språklege lekkasjen. Årstale nr. 4 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2004

Grepstad, Ottar (2005a): Prinsippet nynorsk. Årstale nr. 5 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2005

Grepstad, Ottar (2005b): Nynorsk faktabok 2005. Oslo 2005

Grepstad, Ottar (2006a): Den språkdelte kulturens lov. Årstale nr. 6 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2006

Grepstad, Ottar (2006b): Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Oslo 2006

Grepstad, Ottar (2006c): Mannen som gjekk så skeivt. Ivar Aasen på nynorsk. Syn og Segn nr. 3/2006

Grepstad, Ottar (2007): Makta over språket. Årstale nr. 7 om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Nynorsk kultursentrum. Ørsta 2007

Grepstad, Ottar og Thorheim, Kirsti M. (2003): Fotefar mot nord. En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen. Oslo 2003

Grepstad, Ottar, Helleve, Eirik og Langstøyl, Kirsti (2004): Nynorsk innhald på Internett. Grunnlag for handlingsplan 2005–2013. Småskrift frå Ivar Aasen-tunet. Ørsta 2004

Grimstad, Ivar (1991) Kva ville Ivar Aasen ha sagt i 1991? Syn og Segn nr. 3/1991

Grue, Jan (2007): Om å skrive utover. Prosa nr. 4/2007

Grünbaum, Catharina (2000): Nordisk språkförståelse – att ha och mista. En rapport baserad på fyra konferenser om nordisk språkförståelse – «Det omistliga». Oslo 2000

Grønstad, Asbjørn (2008a): Teljekantar og teljefantar – om forsking, formidling og den tospråk­lege fordringa. Syn og Segn nr. 1/2008

Grønstad, Asbjørn (2008b): Eit forsøk på oppsummering av den evigvarande tellekantdebatten. Prosa nr. 1/2008 s. 62-63

Grønvik, Anne Kringstad (2004): Behovet for økt engelskkompetanse i norsk næringsliv. Språknytt nr. 2/2004

Grønvik, Oddrun (2007a): Ordbøker – kva har vi, og kva kan vi bruka dei til? Språknytt nr. 1/2007

Grønvik, Oddrun (2007b): Ordbøker – kva har vi? Definisjonsordbøker for norsk. Språknytt nr. 2/2007

Grøvik, Oddrun, Lundeby, Einar og Mæhle, Leif (red.) (1987) Fornying og tradisjon. Språkvern og språkrøkt 1972–1988. Oslo 1987

Gumperz, John J. og Hymes, Dell et. al. (red.) (1972) Directions in Sociolinguistics. New York 1972, s. 407–435

Gunnarsson, Britt-Louise et al. (2005): Nordisk språk og litteratur. Evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge. Norges forskningsråd 2005

Guttu, Tor (2003): Videreføringen av Norsk Riksmålsordbok – om redigeringsarbeidet. I Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren (red.): Nordiske studiar i leksikografi. Rapport frå konferanse om leksikografi i Norden. Volda 20.–24. mai 2003

Guttu, Tor (2005): Rettskrivningsendringene i 2005. Språknytt nr. 3/2005

Hageberg, Arnbjørg (1991): Språk, makt og kjønn. Syn og Segn nr. 2/1991

Hageberg, Arnbjørg (1992): Norsk Ordbok – i 1950 eit nybrotsverk, i dag ein anakronisme? Syn og Segn nr. 3/1992

Hagen, Erik Bjerck og Johansen, Anders (red.) (2006): Hva skal vi med vitenskap? 13 innlegg fra striden om tellekantene. Oslo 2006

Hagen, Jon Erik (2001): Norskfaget som stengsel og opning. Samtiden nr. 4/2001

Hannesdóttir, Anna Helga och Mose, Gitte (2002): Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden. Utredning på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. December 2002

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (2000): Norskspråklige lærebøker i høyere utdanning. Delrapporr 1. Kartlegging av pensumlitteratur. En foreløpig underveisrapport. NIFU Rapport nr. 11/2000

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen og Nordgård, Jorunn Dahl (2001): Myter og fakta om språk. Pensumlitteratur på grunnivå i høyere utdanning. NIFU Rapport nr. 5/2001

Haug, Dag Trygve Truslew (2006): Den nye latinen? Prosa nr. 1/2006

Haugan, Jens (2004): Om språkval: Sei meg kven du er, og eg skal prøva å kommunisere med deg slik at du skjønner meg. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 76-82

Hauge, Rikke E. og Stokkeland, Jostein (2005): Språkkvaliteten i film- og fjernsynsteksting. Rapport frå ein konferanse i Oslo 2005

Haugen, Einar (1996): Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 20. århundre. Oslo 1996

Haugen, Ola (1995): Skolens lærebøker: mellom læreplan og marked. I Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red.) Norsk litteraturhistorie – Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II, s. 548-568

Haugen, Ola (2003): Nordisk språkråd – takk og farvel. Språknytt nr. 1-2/2003

Heder, Eivind et al. (2007): Organiseringen av sprogsamarbeidet i Nordisk ministerråd. Sprog­organiseringsutvalgets rapport. 2007

Heid, Bernt Erik (2004): Engelsk – også Forskningsrådets «nye latin». I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 192-198

Helander, Nils Øyvind (2005): De samiske språk­ene. I Hauksdóttir, Lund og Skyum-Nielsen: Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir, Islands president 1980–1996. Nordisk kulturfond 2005, s. 118-129

Helland, Ann-Kristin (2007): Norsk som andrespråk. Syn og Segn nr. 4/2007

Hellekjær, Glenn Ole (2007) Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok. Fokus på språk nr. 3/2007. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Halden 2007

Hellekjær, Glenn Ole og Kvam, Sigmund (2006): Engelsk er ikke nok. En foreløpig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005. Halden 2006

Hellevik, Alf (red.) (1966): Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band I. Oslo 1966

Hellevik, Alf og Lundeby, Einar (red.) (1964): Skriftspråk i utvikling. Tiårsskrift for Norsk språknemnd 1952–1962. Oslo 1964.

Hernes, Gudmund (1975): Makt og avmakt. Oslo 1975

Hernes, Reidun (2004): Makta i talemålet. Språknytt nr. 3-4/2004

Hertzberg, Frøydis (1996): Hvilken faglig og pedagogisk betydning har lærebøker på norsk i universitets- og høgskolestudier? I Maal og Minne nr. 1996

Hirdmann, Yvonne (red.) (1989): Maktens former. Stockholm 1989

Hjorth-Andersen, Chr. (2004): Dansk språkpolitikk: på hvilke sprog skal danskere tale med utdlændinge I 2030? Memo nr. 211. Økonomisk institut Københavns universitet. August 2004

Hjort-Larsen, Anne (2001): En reise i tid og språk. Intervju med Rolf Theil Endresen om taternes og sigøynernes språk. I Apollon, forskningsmagasin for Universitetet i Oslo, 2001

Hjulstad, Håvard (2006): Hva er terminologi? Språknytt nr. 2/2006

Hoel, Jan (2003): Refleksjoner omkring forholdet mellom avløserord og tekniske termer, med bakgrunn I arbeidet med IKT-ord i Ordsmia. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 138-143

Hoel, Jan (2006): Finn du ikkje ordet, er det ikkje sikkert at språket har skulda! Språkrådet og arbeidet med terminologi og fagspråk – status og planar. Språknytt nr. 2/2006.

Hoel, Jan (red.) (2004): Hvem tar ansvaret for fagterminologien? Rapport fra strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge. Oslo 2004

Hoel, Jan (red.) (2006): Kan terminologi på norsk bidra til økonomisk lønnsomhet? Rapport fra konferanse 10. november 2005. Sampublikasjon fra Norges handelshøgskole (NHH) og Språkrådet. Instituttserie nr. 18/2006 fra Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH. Bergen 2006

Hoel, Trude og Helgevold, Lise (2005): «Jeg leser aldri – men jeg leser alltid!» Gutter som lesere og som bibliotekbrukere. Universitetet i Stavanger 2005

Hoem, Edvard (1996): Mitt tapre språk. Oslo 1996.

Holmesland, Hilde (2006): Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale minoritetene. ABM-skrift nr. 25. Oslo 2006

Hoyer, Karin (2008): Teckenspråkens och teckenspråkigas ställning i Norden 2008. Utredning på oppdrag frå Nordens språkråd. Nordens språkråd 2008

Hustad, Jon (2002): Eit regime etter undergangen. Syn og Segn nr. 2/2002

Hveem, Helge et al. (2006): Snart to hundre. Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder. Innstilling fra Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo. Mars 2006

Hvinden, Bjørn (red.) (2007): Nasjonale minoriteter i Norge. Kunnskapsbehov og strategi for kunnskapsutvikling. Rapport frå en forskningskonferanse og forslag til oppfølging. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Oslo 2007

Hyltenstam, Kenneth (2002): Engelskundervisning i Sverige. Vedlegg 2 til SOU 2002:27

Hyltenstam, Kenneth (2003), under medverkan av Tommaso Milani (2003): Kvenskans status. Rapport för Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge, oktober 2003

Hætta, Odd Mathis (1981): Sámid Ædnan. I Semmingsen, Monsen, Tschudi-Madsen og Ustvedt (red.): Norges kulturhistorie, bind 8. Oslo 1981

Höglin, Renée (2002): Engelska språket som hot och tillgång i Norden. Nordisk ministerråd 2002

Höög, Catarina Nyström (2004): Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta. Svenske åsikter om importord. Oslo 2005

Jahr, Ernst Håkon (2007): Bruk av omgrepa «standardtalemål», «normalisering» og «knot» for å skildre språktilhøva i Noreg i dag. I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Jahr, Ernst Håkon et al. (2006): Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg. Frå ein komite nedsett av Universitets- og høgskolerådet. Juni 2006

Johansen, Anders (2006): Hva er vitenskap godt for? Prosa nr. 1/2006

Johansson, Stig (2003): Engelsk eller ikke engelsk – is that the question? I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 123-137

Johnsen, Egil Børre (2006): Unorsk og norsk. Knud Knudsen. En beretning om bokmålets far. Tvedestrand 2006

Johnsen, Egil Børre (red.) (1987): Vårt eget språk, bind 1–3. Oslo 1987

Johnsen, Egil Børre (red.) (2002): Vårt eget språk. Oslo 2002

Johnsen, Hans Chr. Garmann et. al. (red.) (2005): Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. Kristiansand 2005

Johnsen, Sverre, Myrvoll, Klaus Johan, Olsen, Anders og Aasen, Kjetil (2002): Eit forsvar for norsken. Syn og Segn nr. 1/2002

Jonassen, Knut (2004): Norsk terminologi. Kartlegging av nasjonale fagmiljøer, infrastruktur og holdninger. Prosjektrapport fra Standard Norge. Oslo 2004

Jonassen, Knut (2006): Terminologi og fagspråk i Standard Norges perspektiv. Språknytt nr. 2/2006

Jor, Finn (1995): Vernet om skriftkulturen. I Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red.) Norsk litteraturhistorie – Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II, s. 582-590

Josephson, Olle (2004): Sverige skaffar sig en språkpolitikk. Språknytt nr. 3-4/2004

Kalleberg, Ragnvald (2004): Forskningsformidling, knippeinstitusjoner og norsk som fagspråk. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 85-111

Kaplan, R. (2001): English – the Accidental Language of Science. I Ammon, U. (red.): The Dominance of English as Language of Science. Effects on Other Languages and Language Communities. Berlin 2001

Kinn, Torodd (2006): Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt nr. 2/2006

Kjeldstadli, Knut (red.) (2003): Norsk innvandringshistorie, bind 1-3. Oslo 2003

Kleiva, Turid (2006): Då målrørsla møtte kvinnerørsla. Syn og Segn ne. 2/2006

Kleiva, Turid og Søyland, Aud (2002): Striden om formene. Syn og Segn nr. 2/2002.

Knudsen, Trygve og Sommerfelt, Alf (red.) (1937): Norsk Riksmålsordbok. Bind I. Oslo 1937

Kolmannskog, Håkon (2003): Nynorsk som mot-dressur. Mål og Makt nr. 3/2003

Kolstad, Ellinor (2006): Skjær i sjøen under oversettelse av romanen Trawler. Språknytt nr. 2/2006. Språknytt nr. 2/2006

Koskenniemi, Kimmo, Lindén, Krister and Nordgård, Torbjørn (2007): The Nordic Countries – A leading region in Language Technology. Expert Panel report. Publications No. 40/2007. University of Helsinki

Koskenniemi, Kimmo, Lindén, Krister och Nordgård, Torbjørn (2007): Språkvis – Språkteknologisk vismansrapport. En utvidgad sammanfattning av The Nordic Countries – A leading region in Language Technology. Helsingfors 2007

Kristiansen, Marita (2006): Fagspråkstrategien til Norges handelshøgskole. Språknytt nr. 2/2006

Kristoffersen, Gjert et al. (2005): Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi. Språkrådet 2005

Kukkonen, Pirjo (2003): Mitt språk mitt liv mitt alt – språkspel och identitet. TijdSchrift voor Skandinavistiek, 24, nr. 1/2003

Kulbrandstad, Lars Anders (2003): Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge. Språknytt nr. 1-2/2003

Kulbrandstad, Lars Anders (2004): De øvrige språk i Norge. Sprogforum nr. 29. 2004

Kultur- og kyrkjedepartementet (2003): Prosjektskisse for nytt kompetansesenter for norsk språk

Kultur- og kyrkjedepartementet (2004): Omdanning av Norsk språkråd. Høringsbrev 20. januar 2004

Kultur- og kyrkjedepartementet (2004): Høyringsfråsegner til høringsbrevet av 20. januar 2004

Kultur- og kyrkjedepartementet (2005): Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk. Tredje rapport. Noreg. April 2005

Kulturdepartementet (1997): Skape, bevare, formidle – handlingsplan for IT på kulturområdet 1009–2001. Oslo 1997

Kulturdepartementet (2001): Evaluering av stadnamnlova. Rapport avgitt til Kulturdepartementet i januar 2001

Kulturministeriet i Danmark (2004): Sprogpolitisk redegørelse. København 2004

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4 (2005): Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik. Riksdagen Stockholm 2005

Langseth, Jann H. (2004): Tanker om forskning, samfunnsforpliktelser og språkvalg. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 76-82

Langslet, Lars Roar (1999): I kamp for norsk kultur. Riksmålsforbundets historie gjennom 100 år. Oslo 1999

Leira, Halvard (2003): Samnorsk som identitetspolitisk prosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4/2003

Leira, Vigleik (2003): Forslag til ny bokmålsnorm. Språknytt nr. 1-2/2003

Lie, Svein (2002): Truer engelsken det norske språket? Kronikk i Aftenposten 31. desember 2002

Lie, Svein (2004): Språksamarbeid i Norden. Språk­nytt nr. 1 /2004

Lie, Tarald (2003): Engelsk vs. morsmålet i norsk popmusikk. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 95-110

Lie, Tarald (2004): Hvorfor synger vi på engelsk? Språknytt nr. 1/2004

Lilleholt, Kåre (1979): Målbruk i arbeidslivet – Om retten til å bruke dialekt og nynorsk. Mål og makt nr. 1/1979

Lilleholt, Kåre (1981): Nynorsk i offentleg målbruk. I Målreising i 75 år – Noregs Mållag 1906–1981. Oslo 1981

Lilleholt, Kåre (1997): «... man skal eie en ordliste» – litt om rettsgrunnlaget for normering av norsk språk. I Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen. Oslo 1997

Lilleholt, Kåre et al. (2000): Verkeområdet for mållova. Rappport frå arbeidsgruppe sett ned av Kulturdepartementet. Oslo, september 2000

Ljosland, Ragnhild (2004a) Haldningar til engelsk. Språknytt nr. 2/2004

Ljosland, Ragnhild (2004b) Engelsk, selvfølgelig!“ Språklig sosialisering blant doktorgradsstipendiater. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 137-146

Lockertsen, Roger (2007): Valfridom og norsk språk. I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Lomheim, Sylfest (2000): Skrifta på skjermen. Kristiansand 2000

Lomheim, Sylfest (2001a): Kamp i all æve? I Bakke, Elisabeth og Teigen Håvard (red.): Kampen for språket. Nynorsken mellom det lokale og det globale. Oslo 2001

Lomheim, Sylfest (2001b): Vil norsk overleva? Aftenposten 12. mars 2001

Lomheim, Sylfest (2002): Språkteigen. Oslo 2002.

Lomheim, Sylfest (2003): Berekraftig vegkart. Syn og Segn nr. 3/2003

Lomheim, Sylfest (2004a) Språket på spel. Dagbladet 10. mars 2004

Lomheim, Sylfest (2004b): Ord om ord. Frå Amerika til Åmot. Oslo 2004

Lomheim, Sylfest (2006a): På lang sikt. Språknytt nr. 2/2006

Lomheim, Sylfest (2006b): Norsk og nordisk. Språknytt nr. 4/2006

Lomheim, Sylfest (2007a): Språkreisa. Oslo 2007

Lomheim, Sylfest (2007b): De fire. Språknytt nr. 1/2007

Lomheim, Sylfest (2007c): Mensa rotunda. Språknytt nr. 2/2007

Lomheim, Sylfest (2007d): Bokbål i by’n. Språknytt nr. 3/2007

Lund, Jørn (2004): A farewell to Danish? Språknytt nr. 1/2004

Lund, Jørn (2007): Det faglige løft – om greb og misgreb i uddannelse og forskning. København 2007

Lund, Jørn et al. (2003): Sprog på spil – et utspil til en dansk sprogpolitik. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av det danske Kuturministeriet. København 2003

Lund, Jørn et al. (2006): Parallelsprog: En sproglig udfordring for universiteterne. Rapport fra arbeidsgruppe nedsat av Nordens Sprogråd. September 2006

Lund, Jørn et al. (2008): Sprog til tiden – rapport fra sprogutvalet. København 2008

Magga, Ole Henrik (2006): Samisk aktivist i 40 år. Samtiden nr. 2/2006

Materstvedt, Lars Johan (2004): Heller god norsk enn dårlig engelsk? I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 61-69

Maurud, Øivind (1976): Nabospråkforståelse i Skandinavia. En undersøkelse om gjensidig forståelse av tale- og skriftspråk i Danmark, Norge og Sverige. Stockholm.

Medietilsynet (2006): Allmennkringkastingsrapporten. Kringkastingsåret 2005. http://kringkasting.medietilsynet.no/sw4179.asp

Medietilsynet (2007): Allmennkringkastingsrapporten. Kringkastingsåret 2006. http://kringkasting.medietilsynet.no/sw4297.asp

Melander, Bjørn (2004): Svårare på engelska. En studie om svenska högskolestudenrandes förståelse av kurslitteratur på svenska respektiva engelska. Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet. Uppsala 2004

Mestad, Ola (2004): Norsk kultur inn i grunnlova. Leiarartikkel i Lov og rett nr. 4-5/2004

Meyer, Siri (2001): Makt- og demokratiutredninga – sett fra Statistisk Sentralbyrå. Samtiden nr. 4/2001

Mikkelsen, Gunvor og Sørensen, Torkil (red.): (2004): Norden har noe å bidra med. Nord 2004:3

Myhre, Jan Eivind (2003): Med sersjanten i forsk­ningsskapet: forskning med tellekanter. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2/2003

Myking, Johan (1998): Oljespråket som laboratorieprodukt. Syn og Segn nr. 3/1998

Myking, Johan (2003): Oljeterminologien: røynsler med vinning og tap. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 82-91

Myking, Johan (2006): Nyare terminologiarbeid i Norge. Språknytt nr. 2/2006

Mæhlum, Brit (2001) Framtida for norsk skriftspråk. Kronikk i Adresseavisen 26. februar 2001

Mæhlum, Brit (2002): «Om hundre år er allting glemt.» Når pseudovitenskap får lov å prege den språkpolitiske agendaen. Norsk lingvistisk tidsskrift. Årgang 20. 2002

Mæhlum, Brit (2002): Engelsk eller norsk? Samtiden nr. 4/2002

Mæhlum, Brit (2004): Språk – bare et nøytralt verktøy? I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 180-184

Mæhlum, Brit (2007): Det store språkspelet. I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Mæhlum, Brit (2008): Skal vi la norsk språk være en ulempe – i Norge? Språknytt nr. 1/2008

Nilssen, Olaug (2003): Personleg nynorskbrukande kvinne. Syn og Segn nr. 2/2003

Nordal, Anne Steinsvik (2004): Fokus på nynorsk i opplæringa. Språknytt nr. 2/2004

Nordenstam, Kerstin (2003): Genusperspektiv på språk. Stockholm 2003

Nordhaugh, Odd og Veggeland, Noralv (red.) (1983): Makt i Norge. Hva gikk galt med Maktutredningen? Oslo 1983

Nordisk råd (2006): Deklarasjon om nordisk språkpolitikk. Nordisk ministerråd 2006

Norrback, Olle (2004): Varför syns inte nordisk TV i nordboarnas tv-apparater?

Norsk språkråd (1994): Bruk av fremmedspråk i undervisningen ved universiteter og høgskoler i Norge. Rapport fra en spørreundersøkelse. Norsk språkråd 1994

Norsk språkråd (1995a): Norsk som framtidsspråk i arbeidsliv og næringsliv. Norsk språkråds skrifter nr. 1. Oslo 1995

Norsk språkråd (1995b): Norma i nynorsk – Debatt. Norsk språkråds skrifter nr. 2. Oslo 1995

Norsk språkråd (1997): Purisme på norsk. Norsk språkråds skrifter nr. 4.Oslo 1997

Norsk språkråd (1998): Ordtilfanget i nynorsk – synsmåtar og røynsler. Norsk språkråds skrifter nr. 5. Oslo 1998

Norsk språkråd (1999): Godt språk i lærebøker. Norsk språkråds skrifter nr. 6. Oslo 1999

Norsk språkråd (2001a): Handlingsplan for norsk språk og IKT. Februar 2001

Norsk språkråd (2001b): Plan for styrking av norsk språk. Perioden 2001–2003

Norsk språkråd (2002): Nynorskrettskrivinga. Utgreiing om og framlegg til revisjon av rettskrivinga i nynorsk. Oslo 2002

Norsk språkråd (2004): Nye veier i norsk språkpolitikk? Rapport frå dagsseminar på Lysebu 12. februar 2004

NOU 1982: 3 Maktutredningen. Sluttrapport

NOU 1985: 14 Samisk kultur og utdanning

NOU 1993: 24 Lov om universiteter og høgskoler

NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted.» Forslag til ny Grunnlov § 100. Oslo 1999

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport frå Makt- og demokratiutredningen

NOU 2003: 25 Ny lov om universitet og høyskoler

Nuolijärvi, Pirkko (2005): Svenskans ställning i Finland på 2000-talet. I Hauksdóttir, Lund og Skyum-Nielsen: Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir, Islans president 1980–1996. Nordisk kulturfond 2005, s. 136-147

Nybø, Bjørg (2007): Et nynorsk «gaeltacht» på Vestlandet? Syn og Segn nr. 2/2007

Nylenna, Magne (2004): Engelskspråklig undervisning for medisinstudenter i Noreg – gode intensjoner, men store bivirkninger. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 122-129

Nymark, Johannes (2004): Kva kan katalanarane lære oss? Syn og Segn nr. 2/2004

Omdal, Helge (2004): Språknormering – med mål i sikte. Om ymse effekter av norsk språknormering i 100 år. Kristiansand 2004

Omdal, Helge (2004): Norsklærerne og overføring av språknormer. Språknytt nr. 3-4/2004

Omdal, Helge (red.) (1999): Språkbrukeren – fri til å velge? Artikler om homogen og heterogen språknorm. Kristiansand 1999

Osdal, Hilde (2006): Det norske språkmangfaldet – for alle? Syn og Segn nr. 4/2006

Ot.prp. nr. 114 (2001–2002) Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet med samiske språk)

Ot.prp. nr. 40 (2001–2002) Om lov om endringer i lov om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 50 (2006–2007) Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Ot.prp. nr. 52 (1979–80) Lov om målbruk i offentleg teneste

Ot.prp. nr. 60 (1989–90) Samisk språk

Ot.prp. nr. 66 (1988–89) Lov om stadnamn

Ot.prp. nr. 83 (2003–2004) Om lov om oppheving av lov om Norsk språkråd

Ot.prp. nr. 95 (2001–2002) Om lov om endring i lov om Norsk språkråd

Palm, Helena (2003): Termgrupper – ett sätt att hantera engelska, svengelska och svensk fackspråk. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 55-58

Palmgren, Sten (2004): Den nordiska språkkonventionen – Utvärdering av eventuella behov att revidera konventionen

Petersson, Olof (1987): Metaforernas makt. Stockholm 1987

Petersson, Olof (2003): Den sista maktutredningen. Nytt Norsk Tidskrift nr. 4/2003

Preisler, Bent (2004): Engelsk ovenfra og engelsk nedenfra. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 27-34

Pålshaugen, Øyvind (2001): Språkets estetiske dimensjon. Oslo 2001

Rambøll Management (2006): Evaluering av praktiseringen av norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen. November 2006

Rasmussen, Torkel (2004-2005): Hvor mange kan finsk og kvensk i Nord-Norge? Arina – Nordisk tidsskrift for kvensk forskning nr. 1/2004-2005, s. 48-54

Regeringens proposition – Prop. 2005/06:2 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik. Stockholm den 15. september 2005

Reikvam, Rolf (2007): Interpellasjon til kultur- og kirkeministeren om deklarasjon om nordisk språlpolitikk. Stortinget 1. juni 2007

Reikvam, Rolf (2007): Interpellasjon til kunnskapsministeren om norsk fagspråk. Stortinget 15. mai 2006

Riise, Bente (2007a): Nynorsk – eit elitespråk? Syn og Segn nr. 2/2007

Riise, Bente (2007b): Tidsskrifta – kor viktige er dei? Syn og Segn nr. 4/2007

Riise, Grete (2007) Språkbruk – eit spørsmål om demokrati. Språknytt nr. 1/2007

Riksmålsforbundet (1996a) Sidemålsstilen. Fem seminarinnlegg på Riksmålforbundets landmøte 1996

Riksmålsforbundet (1996b) Engelske ord i norsk rettskrivning? Seks seminarinnlegg 1996

Roald, Borghild og Stray-Pedersen, Babill (2004): Ett semester bare på engelsk. Bakgrunn for og erfaringar fra en nyinnført ordning på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 115-121

Romaine, Suzanne (2000): Language in Society. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford 2000

Runnestø, Eilov (2003): Ei nynorsknorm som skal vara i tiår? Språknytt nr. 1-2/2003

Rønsen, Arild (2007) Er norsk bevaringsverdig? Kronikk i Klassekampen 19. mars 2007

Røyneland, Unn (red.) (1997): Language Contact and Language Conflict. Proceedings of The International Ivar Aasen Conference 14–16 November 1996. University of Oslo. Volda 1997

Salminen, Tapani Unesco red book on endangered languages. http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/Redbook/

Sametinget (2005a): Sametingsrådets tiltredelseserklæring. Framlagt for Sametinget 20. oktober 2005

Sametinget (2005b): Sametingsrådets politiske program for perioden 2006–2009

Sametinget (2006): Årsmelding for 2006

Sametinget (2007): Årsmelding for 2007

Sametingets språkstyre (2004): Bruken av samisk språk. Undersøkelse 2004

Sametingsrådet (2004) Samisk er tøft! Sametingsrådets melding om samisk språk 2004

Sandved, Arthur O. (2007) Engelske lån som leksikografisk problem. Språknytt nr. 1/2007

Sandvik, Sigurd (1994): Skriv betre nynorsk! Bergen 1994

Sandøy, Helge (1996): Talemål. Oslo 1996

Sandøy, Helge (2000): Lånte fjører eller bunad. Om importord i norsk. Oslo 2000

Sandøy, Helge (2002): Norsk tale i to generasjonar. Språknytt nr. 3-4/2002

Sandøy, Helge (red.) (2003): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003

Sandøy, Helge et al. (2007): Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen. Bergen, februar 2007

Sandøy, Helge og Östman, Jan-Ola (red.) (2004): «Det främmande» i nordisk språkpolitikk. Om normering av utländska ord. Oslo 2004

Sannerholt, G. og Aarhus, L.J. (1992): Moderne nynorsk ordforråd. «Anbehetelse»-ord i nynorsk. Oslo 1992

Schjerven, Petter Wilh. (red.) (2005): Typisk norsk. Oslo 2005

Schwab, Inger-Lise (2004): Det nye forretningspråket – eller pynteengelsk? Språklig sosialisering blant magistergradsstudenter i økonomi. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 147-162

Schwab, Inger-Lise (2007): Engelsk i norsk næringsliv – en antropologisk tilnærming. Språknytt nr. 3/2007

Schwach, Vera (2004a): Norsk vitenskap – på språklig bortebane? Et pilotprosjekt om språkbruk blant fagsamfunnet av forskere i Norge. NIFU skriftserie 9/2004

Schwach, Vera (2004b): Norsk vitenskap på engelsk? Presentasjon av en undersøkelse. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 46-60

Schwach, Vera (2007): En av tre masteroppgaver på engelsk. Undersøkelse presentert på Språkdagen 2007. http://www.sprakrad.no/Aktuelt/En-av-tre-masteroppgaver-pa-engelsk/

Schwanitz, Dietrich (2002a): I språkets hus. I Dannelse – Alt det du må vite. Norsk oversettelse ved Kjell Olaf Jensen. Oslo 2002, s. 398-420

Schwanitz, Dietrich (2002b): Bokens og skriftens verden. I Dannelse – Alt det du må vite. Norsk oversettelse ved Kjell Olaf Jensen. Oslo 2002, s. 421-431

Simonsen Føyen Advokatfirma Da (2002): Betenkning om juridiske problemstillinger knyttet til samling og tilgjengeliggjøring av norske språkteknologiressurser. På oppdrag fra Norsk språkråd. Oslo 2002

Simonsen, Dag F. (2002): Å velge bort norsk. Om begrepene «domene» og «domenetap» anvendt på skandinaviske land. Norsklæreren nr. 2/2002

Simonsen, Dag F. (2003): Ordsmia – arbeidsmåte og erfaringar. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 144-149

Simonsen, Dag F. (2004a): Om fagknipper og domenetap. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 130-133

Simonsen, Dag F. (2004b): «Parallellspråklighet» – viktig nyorientering i norsk og nordisk språkpolitikk. Språknytt nr. 3-4/2004

Simonsen, Dag F. (2006): Behov for en samlet, men differensiert språkpolitikk. Forskerforum nr. 2/2006

Simonsen, Dag F. (2008): «Finn», «lapp» og «neger» – litt om sensitive ords liv og død. Språknytt nr. 2/2008

Simonsen, Dag F. (red.) (2004): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004

Sivertsen, Gunnar (2004): Om valg av språk ved vitenskapelig publisering. I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 163-179

Sivertsen, Gunnar (2007): Utdanning på engelsk og forskning på norsk? Forskningspolitikk nr. 2/2007

Skirbekk, Gunnar (2004): Språk og makt. Er språkstriden over, eller er det berre vi som ser verda med ny-enkle briller? Språknytt nr. 3-4/2004.

Skirbekk, Gunnar (2006): Språk i Norden. Syn og Segn nr. 1/2006

Skjeseth, Alf (2003): Journalistens mange engelske kvaler. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 59-63

Skutnabb-Kangas, Tove (2000): Kommentarer til rapporten Undersøkelse om bruk av samisk språk 2000

Sletten, Iben Stampe (red.) (2004): Nordens språk med røtter og føtter. Nordisk Ministerråd 2004

Slaatta, Tore (red.) (2002): Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter. Oslo 2002

Sogner, Sølvi (2003): Taterne eller romanifolket. Kapittel 18 i bind 1 av Kjeldstadli (red): Norsk innvandringshistorie, bind 1-3. Oslo 2003

SOU 2002: 27 Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. Betänkande av kommittén för svenska språket

SOU 2005: 40 Rätten til mitt språk. Försterkt minoritetsskydd

SOU 2006: 54 Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning

SOU 2008: 26 Värna språket – förslag til språklag. Betänkande av Språklagsutredningen

Språkrådet (2007): Rapport om målbruk i offentleg teneste. September 2007

Språkrådet, interimsstyret (2006) Tilråding om Norsk i hundre! Språkrådet 2006

St.meld. nr. 100 (1980–81) Endringar i rettskrivningen og læreboknormalen for bokmål

St.meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for framtida

St.meld. nr. 13 (1997–98) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 14 (2007–2008) Dataspill

St.meld. nr. 15 (1968–69) Om språksaka

St.meld. nr. 17 (1996–97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge

St.meld. nr. 17 (2005–2006) 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold

St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning

St.meld. nr. 22 (1999–2000) Kjelder til kunnskap og oppleving

St.meld. nr. 22 (2006–2007) Veiviseren

St.meld. nr. 23 (1981-82) Kulturpolitikk for 1980-åra

St.meld. nr. 23 (2007–2008): Språk bygger broer

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2006–2007) Kringkasting i en digital fremtid

St.meld. nr. 44 (1982–83) Om Maktutredningen

St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Kapittel 12 Språk

St.meld. nr. 53 (1991–92) Målbruk i offentlig teneste

St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken. Kap. 7 Samisk språk

St.meld. nr. 6 (2007–2008) NRK-plakaten. «Noe for alle. Alltid»

St.meld. nr. 7 (2005–2006) Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

St.meld. nr. 9 (2001–2002) Målbruk i offentleg teneste

Statssekretærutvalget for IT under Samferdselsdepartementet (1996): Den norske IT-veien – Bit for bit. Rapport fra Statssekretærutvalget for IT. Oslo 1996

Steffens, K.E. (2002): Nynorsk og drømmen om det ene samlende nasjonalsprog. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4/2002

Stevenson, Victor (1985): Ordenes historie. den vestlige verdens språk i tekst og bilder. Oslo 1985

Strubell, Miquel (1997): Korleis bevare og styrke minoritetsspråk. Syn og Segn nr. 2/1997

Svendsen, Torbjørn et al. (1999): Norsk språkbank – utredning om et nasjonalt korpus for språkteknologi. September 1999

Svendsen, Torbjørn et al. (2002): Samling og tilgjengeleggjering av norsk språkteknologiressursar. Prosjektgruppe oppnemnd av Kultur- og kyrkjedepartementet. Rapport oktober 2002

Svenska Akademien (2006): Svenska Akademiens ordlista över det svenska språket. Stockholm 2006

Søberg, Morten og Tangerås, Thomas P. (2007): Voter turnout in small referendums. I Electoral Studies 2007

Theil, Rolf (2007): Reiser mellom språk. Oslo 2007.

Theil, Rolf (n: 2008): Språk: Norsk romani og romanés. http://museumsnett.no/glomdalsmuseet/html/romani/latjo-drom/spraak/spraak_norskromani.htm. Oppslag 19.3.2008.

Thue, Fredrik W. (2007): 1968 i reprise? Tellekanter og akademisk sjølråderett. I Prosa nr. 2/2007

Tislevoll, Jan R. (2001): Norsk språkpolitikk og domenetap for norsk språk. Rapport til Nordisk ministerråd. Oslo 2001

Tjeldvoll, Arild (2006) Kinesisk språk erobrer verden. Kronikk i Dagbladet 23. juni 2006

Torp, Arne (2004): «Bætsjeler», «bakelor» – eller B.A. Om uttalen av nye norske gradsbetegnelser. Språknytt nr. 3-4/2004

Torp, Arne (2004a): Skandinavisk nabospråksforståelse – ideal eller virkelighet? Forutsetninger for nabospråksforståelse og dagens virkelighet. Språknytt nr. 3-4/2004

Torp, Arne (2004b): Språkrådet spår, men markedet rår. Språknytt nr. 3-4/2004

Tryti, Ivar (1997): Språkets ville vekster. Metaforer og kuriositeter. Oslo 1997

Türker, Emel (2000): Turkish-Norwegian codeswitching. Evidence from intermediate and second generation Turkish immigrants in Norway. Oslo 2000

Tønnesson, Johan L. (2008): Hva er sakprosa. Oslo 2008

Universitetet i Tromsø (2007): Språkpolitiske retningslinjer ved Universitetet i Tromsø. Vedtatt av universitetsstyret 21. juni 2007

Universitets- og høgskolerådet (2006): UHR S 66/06: Språkpolitikk for universiteter og høgskoler i Norge: En oppsummering av høringssvar

Universitets- og høgskolestyret (2007): Språkpolitisk plattform. Vedteken av styret i Universitets- og høgskolerådet 19. februar 2007

Uri, Helene (2004): Hva er språk. Oslo 2004.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2005): Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005–2009. Juni 2005

Vatvedt Fjeld, Ruth (2004): Behovet for et større ordboksverk for bokmål. Språknytt nr. 1/2004.

Vestad, Jon Peder (2002): Den nynorske etnisiteten. Syn og Segn nr. 2/2002

Vibe, Nils og Spord Borgen, Jorunn (2007): «Lese det, lære det, ja! Men å skrive det? Nei, det vil vi ikke.» Evaluering av forsøk med valgfritt skriftlig sidemål i Oslo. NIFU STEP, rapport 33/2007

Viken, Anne (2007): En konvertitts bekjennelse. Syn og Segn nr. 2/2007

Vikør, Lars S. (1994): Språkplanlegging. Prinsipp og praksis. Oslo 1994

Vikør, Lars S. (1995): The Nordic Languages. Their Status and Interrelations. Oslo 1995

Vikør, Lars S. (2003): Nordiske språkhaldningar. Presentasjon av ei meiningsmåling. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 42-51

Vikør, Lars S. (2004a): Kven har hatt makt i Norsk språkråd? Språknytt nr. 3-4/2004

Vikør, Lars S. (2004b): Nordiske språkhaldningar i 2002. Ei meiningsmåling. Språknytt nr. 1/2004.

Vikør, Lars S. (red.) (2005): Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band V. Oslo 2005

Vinje, Finn-Erik (1981): Språk og samfunn. I Norges kulturhistore b. 8. Oslo 1981

Vinje, Finn-Erik (1995a): Lovlig språk. Om språk og stil i lover og annet regelverk. Oslo 1995

Vinje, Finn-Erik (1995b): Med alle skalker lukket. Aftenpostens og Dagbladets språkbruk i kritisk belysning. Fredrikstad 1995

Vinje, Finn-Erik (1995c): Språkrøktens labyrinter. I Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red.) Norsk litteraturhistorie – Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II, s. 568-582

Vinje, Finn-Erik (1997): Norsk i embets medfør. Oslo 1977

Vinje, Finn-Erik (2003): Språk 2004. En situasjonsrapport. Oslo 2003

Vinje, Finn-Erik (2004) Et språkpolitisk sceneskifte. Kronikk i Aftenposten18. februar 2004

Vinje, Finn-Erik (2004): Språk 2005. En situasjonsrapport. Oslo 2004

Vinje, Finn-Erik (2005a): Ut med språket. Oslo 2005

Vaagan, Robert (2005b): Bibliotekene og det flerkulturelle Norge. En delarapport i biblioteksutredningen 2006. ABM-skrift nr. 22. Oslo 2005

Walton, Stephen J. (2000): Feminiseringa av nynorsken, teatret og målrørsla. Syn og Segn nr. 3/2000

Walton, Stephen J. (2004): Atlas over språk i fare. Språknytt nr. 1 /2004

Walton, Stephen J. (2007): Perspektiv på skriftkulturforskinga. I Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Oslo 2007

Wangensteen, Boye (red.) (2005): Bokmålsordboka. 3. utgave. Oslo 2005

Western, Knut (1984): Norsk i byrået. Statstistisk sentralbyrå. Oslo/Kongsvinger 1984

Wiggen, Geirr (1997): Ei verdserklæring om språklege rettar. Syn og Segn nr. 1/1997

Wikander, Ola (2006): I döda språks sällskap. En bok om välldigt gamla språk.

Wold, Astri Heen (2006): Et bevisst og reflektert tospråklighetsperspektiv. Prosa nr. 1/2006

Worren, Dagfinn (red.) (2000): Kvitbok om Norsk Ordbok. Oslo 2000

Ystenes, Martin (2004): Norsk vitenskapsspråk = femi treski? I Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Trondheim 2004, s. 70-75

Østby, Lars (2006): Innvandrerne og det norske samfunnet. Samfunnsspeilet nr. 4/2006. Statistisk sentralbyrå

Østerberg, Dag (2006): Maktutøvelsens apologi. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1/2006

Østerud, Øyvind (1999): Den postnasjonale utfordringen. Mellom globalisert makt og nasjonalt demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4/1999

Østerud, Øyvind, Engelstad, Fredrik og Selle, Per (2003): Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Oslo 2003

Øvrebotten, Magni (2004): Nynorsk og ulv. Språknytt nr. 3-4/2004

Åmås, Knut Olav (2005): Lysta over språket. Samtiden nr. 2/2005

Aarflot, Anne Helene (2003): Avløserord i Ordsmia – sett i forhold til suksesskriterier for avløserord. I Sandøy (red.): Med «bil» i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utanlandske ord. Oslo 2003, s. 150-152

Aarflot, Anne Helene (2004): Ordsmia – der importord smis om til norske avløserord. Språknytt nr. 1/2004

Aasland, Tora et al. (2006): Framtidas norskfag. Språk og kultur i eit fleirkulturelt samfunn. Rapport frå arbeidsgruppe nedsett av Utdannings- og forskingsdepartementet. Januar 2006

Til forsida