Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 6 (2002-2003)

Tiltaksplan mot fattigdom

Til innholdsfortegnelse

1 Datagrunnlag og begreper

Datagrunnlaget for tallene presentert i kapittel 2.1 er de årlige inntekts- og formuesundersøkelsene for husholdninger til Statistisk sentralbyrå.

Medianinntekten er det midterste beløpet i inntektsfordelingen, etter at en har sortert inntektene etter størrelse. Medianinntekten er således den inntekten som deler befolkningen i to like store deler, der den ene halvparten har lavere inntekt enn medianen og den andre halvparten har høyere inntekt. Medianinntekten er altså forskjellig fra gjennomsnittsinntekten, som er middelverdien for alle inntekter.

Inntektsbegrepet som benyttes er inntekt etter skatt. Dette inntektsbegrepet inkluderer husholdningenes inntekter som er registrert i offentlig statistikk, herunder lønnsinntekter, kapital- og næringsinntekter og offentlige overføringer, fratrukket utlignet skatt og negative overføringer.

Inntekts- og formuesundersøkelsene er basert på inntektsopplysninger for husholdninger. Ekvivalensskalaer benyttes til å sammenligne inntektene til husholdninger av ulik type og størrelse. En ekvivalensskala tar hensyn til stordriftsfordelene ved at flere bor sammen, og tilordner hver enkelt person i husholdningen en inntekt per forbruksenhet. Dette gjør det mulig å benytte person som analyseenhet, samtidig som en tar hensyn til at det er stordriftsfordeler knyttet til det å leve i en husholdning sammen med andre. Det er flere ekvivalensskalaer i bruk, med ulike forutsetninger om størrelsene på stordriftsfordelene ved det å leve i en husholdning. OECD82-skalaen og kvadratrotskalaen er ofte benyttet i nasjonale og internasjonale inntektsanalyser. OECD82-skalaen forutsetter moderate stordriftsfordeler, mens kvadratrotskalaen beregner relativt store stordriftsfordeler. For eksempel vil det med kvadratrotskalaen være tilstrekkelig for en husholdning med to voksne og to barn å ha en inntekt som er dobbelt så stor som en enslig, for å ha samme levestandard. Med bruk av OECD82-skalaen må husholdningen på fire derimot ha en inntekt som er 2,7 ganger større for enn en enslig, for å ha tilsvarende levestandard. OECD86-skalaen som benyttes av EU, forutsetter stordriftsfordeler som ligger mellom det som følger av OECD82-skalaen og kvadratrotskalen. I tiltaksplan mot fattigdom legges til grunn relativt moderate stordriftsfordeler ved omregning av husholdningsinntekter (OECD82-skalaen).

Til toppen
Til dokumentets forside