Statsbudsjettet 2013. Rundskriv om statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2013 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102).

1. Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2013 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Stortinget har 10. januar 2013 vedtatt endringer i partiloven, jf avsnittet nedenfor. Rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside på regjeringen.no under ”Tema”, ”Politiske partier” og på FM-nett under FADs embetsoppdrag, resultatområde 99 ”Partistøtteordningen”.

FAD har i e-post av 11.1.2013 sendt fylkesmennene en liste over Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av statlige partistøtte for 2013. Departementet legger til grunn at fylkesmennene følger opp nemndas vedtak ved at det ikke betales ut støtte i 2013 til de i alt 100 partilag som vedtakene omfatter.

Ved utbetaling av støtte for 2013 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen med Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre og fylkestingsvalget 2011, jf siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden, med fradrag av søknader fra partilag der Partilovnemnda har bestemt at støtten skal holdes tilbake i 2013, jf ovennevnte avsnitt. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hele landet etter kontroll av de respektive søknader i det enkelte fylke.
 

2. Endringer i partiloven

2.1 Konsekvenser for utbetaling av tilskudd

Stortinget har 10. januar 2013 vedtatt endringer i partiloven. Vedtaket er gjort etter forslag i en proposisjon til Stortinget om samme emne, jf. Prop. 140 L (2011-2012) og Innst. 155 L (2012–2013) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Lovendringer som får konsekvenser for fylkesmennenes oppgaver etter partiloven, er § 12 nytt sjette ledd og § 13 nytt femte ledd. Bestemmelsene pålegger partiledd på hhv. fylkesnivå og kommunalt nivå plikt til å gi fylkesmannen nærmere informasjon om kontoforhold før utbetaling av statsstøtte kan finne sted. Teksten i bestemmelsene er:

Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi fylkesmannen opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til, navn på kontoinnehaver og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig ”.

Loven vil gjelde fra 1. mars 2013. Behandling av søknader før denne tid skal derfor foretas i hht gjeldende partilov (17.6.2005 nr. 102).

2.2 Søknader som behandles etter at endringsloven er trådt i kraft

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil lage nytt søknadsskjema der partilagene må oppgi hvem som er kontoinnehaver (bankkonto), og hvem som har disposisjonsrett. Det eksisterende søknadsskjemaet blir endret etter at ny lov er trådt i kraft og tilpasses så langt råd er angående kontoinnehaver og person(er) med disposisjonsrett.

For 2013 betyr dette at søknader som er kommet inn før ny lov trår i kraft blir behandlet/utbetalt etter lov av 17.6.2005 nr. 102. Søknader som kommer inn etter at endringsloven har trådt i kraft, må godkjennes og behandles etter denne loven. De nye bestemmelsene er gjengitt over og innebærer at det må innhentes en bekreftelse på at tidligere innsendt informasjon om kontonummer og kontoinnehaver er riktig. I tillegg må det opplyses om hvem som har disposisjonsrett til kontoen. FMSF har som målsetting å innhente opplysninger om alle lokallag fra hovedorganisasjonene slik at denne informasjonen kan stilles til disposisjon for embetene. I tilfeller der dette ikke lar seg gjøre, må embetene selv innhente slik informasjon direkte fra partileddene i fylket.

FAD vil i særskilt brev til partiene informere om endringene i partiloven og oppfordre til at nødvendig informasjon om kontoforhold sendes fylkesmannen så fort som mulig.
 

3. Utbetaling av tilskudd i 2013

Fylkesmennene skal i 2013 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane administrerer, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene.

Partileddenes søknad gjelder for hele valgperioden, jf partiloven jf §§ 12 fjerde ledd og 13 tredje ledd. Søknader som mottas i 2013 eller senere vil gjelde for den gjenstående delen av valgperioden. Det skal ikke utbetales støtte for forutgående år i valgperioden. For å komme med i utbetalingen for 1. kvartal 2013, er søknadsfristen satt til 20. februar 2013. Det er ønskelig at så mange partilag som mulig søker innen denne fristen. Se for øvrig pkt 2.2. over. Aller siste frist for søknad om støtte for 2013 er 25. november 2013. Det er et krav at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget.
 

4. Satser for 2013

Ved beregning av tilskuddet for 2013 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 12,10
Post 71.02 Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 1 320
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 28,10
Post 73.02 Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 48 107
Post 75 Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner kr 8,88

Merk at grunnstøtten er en fast sats som blir gitt pr. parti. Vilkåret er likevel at partiet må enten ha minst 4 prosent av stemmene eller en representant i kommunestyre /fylkesting ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til: Arne.Sandnes@fmsf.no
Eventuelle
spørsmål til rundskrivet kan sendes til: jon@fad.dep.no

 

Med hilsen

Oskar Petter Jensrud
avdelingsdirektør(e.f.) 

Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver