St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utgiftskapitler: 600–691, 2541–2543, 2620–2690 Inntektskapitler: 3600–3690, 5606, 5701–5705

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – styrket innsats i 2008 og mål for inkludering

Særskilt vedlegg: A-0020 B Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2008

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget