St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008
Utgiftskapitler: 800–868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3858, 3859

Les dokumentet

St.prp. nr. 1

(2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008

Utgiftskapitler: 800–868, 2530

Inntektskapitler: 3854, 3855, 3858, 3859

Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 14. september 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: Q–1133B Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn

Følg proposisjonen på Stortinget