Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet Utgiftskapitler: 800–868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3858, 3859

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Q–1133B Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget