St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Dekning av forsikringstilfelle knyttet til Kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen foreslår at statens selvassuranse til fordel for Institutt for energiteknikk (IFE), som pr i dag bare gjelder uhell ved atomreaktorene, utvides til å omfatte Kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) som Statsbygg eier, all transport av radioaktivt materiale til og fra IFEs og Statsbyggs atomanlegg samt den midlertidige lagring av atomavfall på IFEs eiendom på Kjeller.

Til toppen
Til dokumentets forside