St.prp. nr. 10 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd iEØS-komiteen nr. 60/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments-og rådsforordning nr. 1991/2002 om arbeidskraftundersøkingar i Fellesskapet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget