St.prp. nr. 17 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/99 av 25. juni 1999 om endring av vedlegg VI om trygd til EØS-avtala

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget