St.prp. nr. 21 (1999-2000)

Om samtykke til ratifikasjon av en skatteavtale mellom Norge og Spania, undertegnet i Madrid den 6. oktober 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 6. oktober 1999 ble det i Madrid undertegnet en overenskomst mellom Norge og Spania til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 27. mars 1998. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av ambassadør Jan E. Nyheim og på Spanias vegne av statssekretær i det spanske finansdepartement, Juan Costa Climent.

Overenskomsten trer i kraft ved utvekslingen av ratifikasjonsdokumenter, og vil få virkning med hensyn til skatter av inntekt og formue som vedkommer det kalenderår som følger etter det år overenskomsten trer i kraft.

Til dokumentets forside