St.prp. nr. 32 (2004-2005)

Om samtykke til godkjennelse av beslutninger i EØS-komiteen nr. 103/2004 av 9. juli 2004 og nr. 149/2004 av 29. oktober 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, kommisjonsdirektiv 2003/125/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 og kommisjonsdirektiv 2004/72/EF til utfylling av markedsmisbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EF)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget