St.prp. nr. 34 (1997-98)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Singapore til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Singapore den 19. desember 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 19. desember 1997 ble det i Singapore undertegnet en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt mellom Norge og Singapore. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 3. oktober 1997. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av ambassadør Knut Solem og på Singapores vegne av Koh Cher Siang, Commissioner of Inland Revenue. Den nye overenskomsten skal avløse den gjeldende dobbeltbeskatningsavtale av 18. oktober 1984.

Overenskomsten trer i kraft på den dagen da begge stater har gitt hverandre meddelelse om at de nødvendige skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Overenskomsten vil få virkning med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft.