St.prp. nr. 34 (1997-98)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Singapore til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Singapore den 19. desember 1997

Til innholdsfortegnelse

2 Generelle bemerkninger

Etter anmodning fra norske myndigheter ble det i 1996 innledet forhandlinger i Singapore mellom Norge og Singapore om en ny skatteavtale. Ved avslutningen av annen forhandlingsrunde i Oslo ble utkast til overenskomst parafert den 28. mai 1997. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet.

I gjeldende overenskomst, som ble undertegnet 18. oktober 1984, er det i tillegg til OECD-mønsteret, tatt hensyn til det mønsterutkast som er utarbeidet av FN vedrørende skatteavtaler mellom industrialiserte land og utviklingsland. Singapores økonomi er imidlertid styrket siden inngåelsen av gjeldende overenskomst og den nye avtalen bygger derfor i store trekk på det mønster for bilaterale avtaler som er utarbeidet av OECD. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra denne mønsteravtalen. Blant annet har den bestemmelser om virksomhet og arbeid utenfor kysten, tilsvarende slike som finnes i mange skatteavtaler Norge har inngått de senere år.

Overenskomsten skal inngås på engelsk. Den engelske teksten og en norsk oversettelse følger som vedlegg.