St.prp. nr. 34 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 127/2006 av 22. september 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/56/EF om grensekryssende fusjoner av selskaper med begrenset ansvar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget