St.prp. nr. 36 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF (begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget