St.prp. nr. 4 (2008-2009)

Om samtykke til inngåelse av Konvensjonen om klaseammunisjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget