St.prp. nr. 40 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 65/2005 av 29. april 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv om marknader for finansielle instrument (verdipapirmarknadsdirektivet)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 65/2005 av 29. april 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv om marknader for finansielle instrument (verdipapirmarknadsdirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget