Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2001-2002)

Eksamen i grunnskolen

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002 er det behov for å fremme bevilgningsforslag utenom den ordinære budsjettprosessen. Det vises forøvrig til St.prp. nr. 44 (2001-2002) om midler til opprettelse av 30 nye prestestillinger.

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble det foreslått å legge om ordningen med skriftlig avgangsprøve i grunnskolen. Dette forslaget ville medføre at sentralt utarbeidede prøver (sammen med veiledningsmateriell) ville bli evalueringsstøttende for skolen. Omleggingen innebar dermed at elevenes prøvebesvarelser skulle vurderes av faglærer og resultatet inngå i standpunktkarakteren. Ved at sentral sensur med dette falt bort, medførte forslaget en innsparing på kap 224 Fellestiltak i grunnskolen og videregående opplæring, Post 01 Driftsutgifter på 12 mill kroner.

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) ble det foreslått å øke bevilgningen med 12 mill. kroner. Bakgrunnen for dette var at Regjeringen ser eksamensordningen som en viktig del av den samlede elevvurderingen, og ønsker derfor ikke å redusere bevilgningen til dette formålet.

Stortinget vedtok imidlertid å redusere bevilgningen til skriftlig eksamenssensur i grunnskolen med 12 mill kroner, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002). Komiteens flertall hadde imidlertid følgende merknad:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, understreker at sentralt utarbeidede prøver fortsatt skal være en del av den samlede elevevalueringen. I en omlegging skal dette fortsatt gjennomføres innenfor budsjettrammen i St.prp. nr. 1(2001 - 2002) på 98,2 mill. kroner. Disse partier ser på en slik omlegging som en effektivisering uten at evalueringsgrunnlag og bruk endres. Målet med omleggingen er effektivisering og kvalitetsheving.»

Til toppen
Til dokumentets forside