Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Til innholdsfortegnelse

6 Samferdselsdepartementets vurdering

Det er lokalpolitisk enighet om utbygging og finansiering av prosjektet rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse som et første trinn i utbygging av rv 108 gjennom Fredrikstad. Utbygging med ny bru til Kråkerøy vil bidra til bedre framkommelighet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper – ikke minst også over den gamle brua – og legge til rette for økt beredskap for befolkningen på Kråkerøy og Hvalerøyene. Ny bru vil sammen med eksisterende bru åpne for en ringvegløsning som gjør det mulig å utvikle nye ruteopplegg for kollektivtrafikken.

Lokale myndigheter har arbeidet fram en finansieringsløsning som i hovedsak er basert på bompenger. Dette gjør det mulig å få til en raskere realisering av prosjektet enn det som ellers ville vært tilfelle. Departementet har merket seg at det er lagt til grunn 16 mill. kr i private tilskudd og at det ikke foreligger skriftlige avtaler for hele beløpet. Departementet forutsetter at det før anleggsstart avklares om fylkeskommunen slutter seg til at bompengeselskapet forskotterer det private tilskuddet og at eventuelle reduksjoner i tilskuddet dekkes med bompenger.

Det er i tråd med lokale vedtak lagt til grunn envegs bompengetakster med 15 kr og 30 kr i 2004-priser for hhv. lette og tunge kjøretøy. Samferdselsdepartementet slutter seg til Vegdirektoratets forslag om at det innføres betalingstak på maksimum 50 passeringer pr. måned for å dempe den økonomiske belastningen for dem som blir mest berørt. Ut over dette er det forutsatt rabattordninger i tråd med gjeldende takstretningslinjer.

Samferdselsdepartementet har merket seg at en eventuell kostnadsreduksjon eller økt inntjening vil kunne gjøre det aktuelt å ta inn igjen tiltak som ble tatt ut av prosjektet i forbindelse med tilpasninger av første byggetrinn til prosjektets finansieringsevne. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til en eventuell utvidelse av prosjektet.

Det er en forutsetning at bompengeselskapet sikrer et rentenivå i tråd med det som er lagt til grunn i gjeldende avtale og som også er lagt til grunn i finansieringsplanen. Samferdselsdepartementet forutsetter at dokumentasjon for avtale om rentenivå blir sendt Vegdirektoratet før bompengeavtalen blir underskrevet.

Samferdselsdepartementet legger vekt på at det er stor lokal enighet om utbygging og finansiering av prosjektet og tilrår at det gis tillatelse til innkreving av bompenger for å delfinansiere utbyggingen av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i tråd med vilkårene i denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside