Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 42 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 123/2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarknadsdirektivet) i vedlegg IV til EØS-avtala (Energi)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget