St.prp. nr. 48 (2000-2001)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i det femte likestillingsprogrammet til EU (2001-2005)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget