St.prp. nr. 56 (2008-2009)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av tiltaksområde 1 og 3 i Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget