St.prp. nr. 57 (2000-2001)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs program for næringsliv og entreprenørskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget