St.prp. nr. 58 (1996-97)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 83/96 av 13. desember 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program INFO 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget