St.prp. nr. 6 (2002-2003)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om deltaking for EØS/EFTA-statane i EU-programmet om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga (2002-2006)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget