St.prp. nr. 60 (2002-2003)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27. januar 1999 og undertegning av tilleggsprotokollen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget