St.prp. nr. 65 (2002-2003)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Les dokumentet:

St.prp. nr. 65

(2002-2003)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Tilråding fra Finansdepartementet av 15. mai 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget