St.prp. nr. 68 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2003 av 31. januar 2003 om endring av vedlegg II til EØS-avtala ved innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminneleg produkttryggleik

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget