St.prp. nr. 75 (2002-2003)

Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I denne proposisjonen fremmer Regjeringen forslag om enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Bakgrunnen for forslagene er at Regjeringen etter en samlet vurdering foreslår en økning i folketrygdens grunnbeløp som gjør det nødvendig å redusere øvrige bevilgninger på statsbudsjettet slik at budsjettet ikke svekkes i forhold til Regjeringens opplegg i Revidert nasjonalbudsjett 2003.

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) foreslo Regjeringen en nedsettelse av bevilgningen til tilfeldige utgifter på 1 206 mill. kroner, jf. omtalen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter der det heter:

«I saldert budsjett var det avsatt reserver for å dekke inntektsoppgjør innenfor en ramme på 5 pst. inntektsvekst fra 2002 til 2003. I Revidert nasjonalbudsjett 2003 er anslaget for den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2002 til 2003 nedjustert med 1/2 prosentpoeng, fra 5 pst. i Nasjonalbudsjettet 2003 til 41/2 pst. Det må på denne bakgrunn påregnes lavere utgifter til lønn og trygdeytelser mv. enn lagt til grunn da Stortinget behandlet statsbudsjettet i fjor høst. En reduksjon av lønnsveksten med 1/2 prosentpoeng reduserer statens utgifter i forbindelse med stats- og trygdeoppgjørene med om lag 1 mrd. kroner. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen settes ned med 1 206 mill. kroner.»

Det ble ikke oppnådd enighet med de trygdedes organisasjoner under årets drøftinger om grunnbeløpsreguleringen. I St.prp. nr. 73 (2002-2003) Om trygdeoppgjeret 2003 blir det fremmet forslag som innebærer en vekst i gjennomsnittlig grunnbeløp på 4,73 pst. fra 2002 til 2003, som tilsvarer det siste tilbudet som ble gitt under årets drøftinger med de trygdedes organisasjoner. Dette er høyere enn den anslåtte gjennomsnittlige lønnsveksten på 41/2 pst. En årsvekst i grunnbeløpet på 4,73 post i stedet for 4,50 pst., anslås å utgjøre 329 mill. kroner i økte utgifter på statsbudsjettet for 2003.

For ikke å svekke reserven for uforutsette utgifter i 2. halvår, er det derfor nødvendig å øke kap. 2309 Tilfeldige utgifter (ymseposten) med 329 mill. kroner. Den endelige nedsettelsen av ymseposten for inndekking av merutgifter til inntektsoppgjør og uforutsette utgifter vil skje ved Stortingets behandling av nysalderingen til høsten.

Som et resultat av økningen på kap. 2309 er det nødvendig med utgiftsreduksjoner på andre poster på statsbudsjettet på til sammen 329 mill. kroner for ikke å svekke Regjeringenes økonomiske opplegg i forhold til forslagene fremmet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2003.

Til forsiden