St.prp. nr. 79 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget