St.prp. nr. 8 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, med endringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget