St.prp. nr. 80 (1999-2000)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av EUs handlingsprogram «UNG i Europa» (2000-2006), i EØS-avtalen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget