St.prp. nr. 83 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 69/1999 av 28. mai 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-landa si deltaking i EU-programmet PROMISE

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget