St.prp. nr. 83 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 51/2006 av 28. april 2006 om inn­lemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1158/2005 om konjunkturstatistikk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget