St.prp. nr. 84 (2005-2006)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget