St.prp. nr. 96 (2008-2009)

Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Slovenia, underskriven i Ljubljana 18. februar 2008

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Den 18. februar 2008 blei det i Ljubljana skrive under ei avtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Slovenia. Formålet til avtala er å hindre dobbel skattlegging og å førebyggje unndraging av skattar av inntekt. Samtykke til underskriving blei gitt i kongeleg resolusjon av 30. november 2007. Avtala blei på vegner av Noreg skriven under av finansminister Kristin Halvorsen og på vegner av Slovenia av finansminister Andrej Bajuk.

Avtala vil tre i kraft når begge statane har gitt kvarandre melding om at nødvendige skritt er tekne for at avtala kan tre i kraft. Avtala får verknad for skattar av inntekt som vedkjem det kalenderåret som følgjer etter det året avtala trer i kraft.