Strategi for Finansdepartementet 2013 -

Finansdepartementet ved finansministeren har det konstitusjonelle ansvaret for den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og finansmarkedsregulering og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Strategi for Finansdepartementet 2013-                   

Finansdepartementet ved finansministeren har det konstitusjonelle ansvaret for den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og finansmarkedsregulering og forvaltningen av Statens pensjonsfond. Finansdepartementet i Norge har et bredere ansvarsområde enn det som er vanlig i de fleste andre land. Det gir mulighet for en effektiv utforming og koordinering av politikken på disse områdene.

Mål og retningslinjer for politikken på finansministerens ansvarsområder presenteres for Stortinget i nasjonalbudsjettet, statsbudsjettet, perspektivmeldingen, finansmarknadsmeldinga, meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond og andre proposisjoner og meldinger.

Finansdepartementets strategi omhandler ikke utformingen av den økonomiske politikken.

Her omtales verdier, mål, oppgaver og hovedfunksjoner for Finansdepartementet og hvordan administrasjonen best mulig kan bistå departementets politiske ledelse ved å:

  • Være faglig sekretariat og rådgiver for politisk ledelse slik at finansministeren kan utøve sitt konstitusjonelle ansvar på en forsvarlig måte.
  • Foreslå og gjennomføre regelverksendringer slik at regelverket er hensiktsmessig og ivaretar hensyn til bl.a. effektivitet, enkelhet og likebehandling.
  • Bidra til velfungerende underliggende virksomheter der forvaltningsoppgavene er delegert på en hensiktsmessig måte.

Detaljerte og tidfestede planer for arbeidet i departementet er beskrevet i de årlige virksomhetsplanene for de enkelte avdelingene.

Strateginotatet gir retningslinjer for arbeidet med virksomhetsplanene.

Les hele strategien her