Strategi for småflyverksemda i Noreg

Regjeringa legg med dette fram ein strategi for småflyverksemda i Noreg. Føremålet med strategien er å gi ei oversikt over småflyverksemda og dei utfordringane verksemda står overfor.

Regjeringa legg i dokumentet fram strategiar for å møte utfordringane. Strategien er avgrensa til ikkje-kommersiell privatflyging som vert drive på hobbybasis eller har rekreasjonsføremål. Strategien tek mellom anna  opp samfunnsrolla til småflyverksemda tilgang til landingsplassar, tilgang til luftrom, regulering og miljøeffektar.

 Strategi for småflyverksemda i Noreg (pdf)