Strømmestiftelsen får dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven har Finansdepartementet 12. november 2009 gitt Strømme Microfinance AS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd unntas virksomheten for øvrig fra lovens bestemmelser, med unntak av § 3-7 og § 4-2.

PricewaterhouseCoopers AS
v/advokatene Eriksen og Larsen
Postboks 447
4664 KRISTIANSAND SVår ref 09/2535 FM JCW                                                          Dato 13.11.2009


Tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet - dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven


Det vises til søknad av 30. mars 2009 hvor det på vegne av Strømmestiftelsen søkes om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, samt Kredittilsynets tilrådning 10. juni 2009.

Finansdepartementet presiserer innledningsvis at departementet anser det som klart at virksomheten til Strømme Microfinance AS, slik den er beskrevet, er å anse som finansieringsvirksomhet og således omfattet av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), jf. § 1-2 første ledd.

Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457, gis Strømme Microfinance AS tillatelse til å yte investering og kreditter med mikrofinansieringsformål.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser med unntak av finansieringsvirksomhetsloven § 3-7 og § 4-2, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res 10. juni 1988 nr. 457.

I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3 tredje ledd bestemmes det at Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett med mer overfor Strømme Microfinance AS som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd. Strømme Microfinance AS er for øvrig ikke underlagt tilsyn fra Kredittilsynet.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Strømme Microfinance AS’ virksomhet skal være begrenset til investeringer og lån med mikrofinansieringsformål utenfor EØS-området.
  • Minste innlån er NOK 500 000,- og skal fastsettes i selskapets vedtekter.
  • Strømme Microfinance AS skal i sin virksomhet, på sine nettsider og i alt annet informasjonsmateriell informere om at selskapet ikke er underlagt finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser og at selskapet ikke er underlagt tilsyn av Kredittilsynet.
  • Strømme Microfinance AS skal etter utløpet av hvert kalenderår avgi en rapport til Kredittilsynet om hvordan selskapet har overholdt sine plikter etter finansieringsvirksomhetsloven § 4-2, samt årlig oversende til Kredittilsynet selskapets årsregnskap.
  • Strømme Microfinance AS skal være heleid av Strømmestiftelsen.
  • Strømme Microfinance AS skal ikke motta innlån fra ansatte i Strømmestiftelsen eller Strømme Microfinance AS, eller fra nærstående til slike ansatte.
  • Finansdepartementet kan endre eller sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

For det tilfelle at det stiftes et eget selskap med formål som angitt i søknaden, gis Kredittilsynet myndighet til å treffe vedtak om slike endringer som stiftelsen av dette selskapet medfører.


Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
underdirektør

 

Gjenpart: Kredittilsynet