Svar på spørsmål vedrørende friskoler

Svar til Stortingsgruppene til Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Stortingsgruppene til Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Stortinget

0026 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

IME

19.12.2005

Svar på spørsmål vedrørende friskoler

Jeg viser til brev av 15.12.2005 fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ine Marie Eriksen, Ola T. Lånke og Odd Einar Dørum. Nedenfor følger mine svar på de spørsmål som reises i brevet.

Spørsmål 1

I flertallsregjeringens politiske plattform (”Soria Moria-erklæringen”) fremgår det at regjeringen vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Jeg er opptatt av at den politiske kursendringen som tydelig ble signalisert i Soria Moria-erklæringen blir gjennomført så raskt og ryddig som mulig. Samtidig erkjenner jeg at omfattende forslag til endringer i friskoleloven krever grundige utredninger. Blant annet gjør utviklingen i norsk skole de siste årene og den generelle samfunnsutviklingen det nødvendig å utrede nærmere hva som skal regnes som pedagogiske alternativer og om loven bør sette noen grenser for segregering i private skoler ut fra religion. På denne bakgrunn ser jeg det som formålstjenlig å gjennomføre regjeringens politikk på dette området i to trinn.

Jeg vil presisere at regjeringen ikke har fattet ”….et vedtak om ny midlertidig lovbestemmelse….” . På pressekonferansen som ble avholdt i departementet 13.12.2005 gjorde jeg det kjent at regjeringen i februar 2006 tar sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om en midlertidig lovendring slik at godkjente friskoler som ikke har startet opp innen 13.12.2005 ikke får drive sin virksomhet etter friskoleloven, og slik at det midlertidig ikke blir godkjent nye skoler. Forslagene ble sendt på offentlig høring 16.12.2005, og alle berørte parter får muligheten til å uttale seg før regjeringen legger forslag om midlertidig lovendring i friskoleloven frem for Stortinget.

Spørsmål 2

Som nevnt foran er regjeringens politiske plattform tydelig hva angår synet på private skoler. Spørsmålet om private skoler var jevnlig debattert i siste stortingsperiode, og ikke minst i valgkampen. Jeg har derfor vansker med å se at den kursendring som nå gjennomføres kan ha kommet overraskende på noen.

Kort tid etter regjeringens behandling av lovendringsforslagene gikk jeg ut med et bredt varsel i form av pressemelding og pressekonferanse 13.12.2005. Dette i tillegg til den informasjon som blir gitt i den offentlige høringen. Av hensyn til dem som vil bli berørt fant jeg det riktig å gjøre hovedpunktene i forslagene offentlig kjent tidligst mulig. Det er viktig med snarlig varsel om den planlagte lovendringen både for elever, foreldre og skoler som er i planleggingsfasen. Det er også viktig for de aktører som planlegger å søke om godkjenning, at det er klart tidligst mulig hvilke konkrete regler de vil måtte forholde seg til som følge av den politiske kursendring som ble varslet av regjeringen i Soria Moria-erklæringen.

Jeg har valgt å utforme lovendringsforslaget slik at godkjente skoler som ikke hadde startet opp innen 13.12.2005 ikke får drive sin virksomhet etter friskoleloven, i stedet for kun å sette stopp for behandlingen av nye søknader, for å hindre en markant vekst i antall friskoler de neste årene med basis i gitte godkjenninger som ennå ikke er tatt i bruk. Flesteparten av disse godkjenningene ble gitt under forrige regjering.

Jeg vil understreke at det ikke er truffet noen vedtak som ”….i realiteten ville få tilbakevirkende kraft….”. For øvrig vises til svaret på spørsmål 5.

Spørsmål 3

Jeg vil vise til at dersom Stortinget i vårsesjonen 2006 treffer vedtak om endringer i friskoleloven i tråd med det foreslaget som nå er sendt ut på høring, vil de søknader om å få etablere nye friskoler som ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet ikke kunne gi rett til å starte opp. Av denne grunn instruerte jeg 13.12.2005 direktoratet om å stille søknadsbehandlingen i bero. Det er min vurdering at dette er i samsvar med god forvaltningsskikk. Det ville ikke være fornuftig å behandle søknader om etablering av nye friskoler så lenge det må anses overveiende sannsynlig at søkerne ikke vil få rett etter godkjenningen som en følge av foreslått lovendring. Etter min mening ville fortsatt søknadsbehandling i tidsrommet frem til Stortinget har behandlet forslagene til endringer i friskoleloven innebære en sløsing med så vel søkernes som forvaltningens ressurser.

Jeg viser til at jeg har satt i gang et større arbeid med sikte på omfattende og helhetlige endringer i samsvar med regjeringens politikk. Forslag til mer permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006 og lagt frem for Stortinget våren 2007. Frem til ny lov er på plass vil unntak fra den midlertidige godkjenningsstoppen bare være aktuelt i særlige tilfeller. Etter det forslaget som nå er sendt på høring vil unntak først og fremst være aktuelt ved etablering av såkalte grendeskoler.

Jeg viser til at forvaltningsloven stiller krav til at søknader skal behandles uten

ugrunnet opphold. I dette tilfellet avventer departementet Stortingets behandling av forslagene til midlertidige endringer i friskoleloven, noe som medfører at søknadsbehandlingen utsettes i ca. tre måneder. Dette oppholdet er ikke ugrunnet – grunnen er at jeg ønsker å vite hva Stortinget vedtar før søknadene behandles. Slik jeg vurderer det ville noe annet ha vært både ressurssløsende og uansvarlig.

Spørsmål 4

Jeg vil understreke at departementet ikke har overprøvet direktoratets vedtak.

Departementet har heller ikke fratatt skolene godkjenninger. Regjeringen vil foreslå for Stortinget endringer i friskoleloven som innebærer en midlertidig stopp for godkjenning av skoler etter friskoleloven. Dersom Stortinget vedtar å endre friskoleloven i tråd med forslaget, vil de godkjenninger som er gitt av direktoratet ikke lenger gi rett til å starte opp.

Spørsmål 5

Jeg har innhentet en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om adgangen for Stortinget til å gripe inn i gitte godkjenninger etter friskoleloven. Lovavdelingen avga sin uttalelse 30.11.2005. Lovavdelingen konkluderer med at det kan gripes inn i gitte

godkjenninger etter friskoleloven uten å komme i strid med tilbakevirkningsforbudet i grunnloven § 97.

Jeg konsulterte på et tidlig tidspunkt både Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen om mulige endringer i friskoleloven. På bakgrunn av denne kontakten innhentet departementet ovennevnte uttalelse fra Lovavdelingen. Lovavdelingens uttalelse følger vedlagt.

Spørsmål 6

Jeg vil igjen understreke at regjeringen ikke har satt til side friskoleloven. Stortinget er lovgiver. Regjeringen har til hensikt å fremme et forslag om endringer i friskoleloven for Stortinget. Dette forslaget er nå på høring. Inntil Stortinget har behandlet

endringene gjelder naturligvis friskoleloven som før. Departementet har imidlertid valgt å stille søknader om nye godkjenninger i bero i påvente av høringsrunden og Stortingets behandling av lovendringsforslaget.

Spørsmål 7

Som redegjort for har verken regjeringen eller departementet opphevet tidligere gitte godkjenninger. Departementet har derimot sendt ut et forslag om endringer i friskoleloven på høring. Etter høringen vil forslaget bli lagt frem for Stortinget som så vil ta stilling til om loven skal endres. Dersom Stortinget vedtar lovendringsforslagene, vil private skoler som har fått godkjenning – men som ikke hadde startet opp innen 13.12.2005 – ikke kunne starte opp. Det er ingen tvil om at Stortinget ved lov på denne måten kan gripe inn i gitte godkjenninger.

Med hilsen

Øystein Djupedal

1 vedlegg