T-1462 Byomforming

Erfaringer og anbefalinger fra nettverk og pilotområder

Erfaringer og anbefalinger fra nettverk og pilotområder

T-1462 / 2007
ISBN 978-82-457-0410-5

Temarapporten (pdf - 1 Mb)

Miljøverndepartementet har i samarbeid med byene Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø gjennomført et 4-årig nettverkssamarbeid om byomforming. Nettverket har tatt utgangspunkt i pilotprosjekter i byene, og har spesielt sett på erfaringer med offentlig – privat samarbeid i omformingsprosessene.

Byomforming vil bli framtidens dominerende måte å bygge by, og må gjennomføres i ulike byplanmessige sammenhenger. Markedssituasjon og andre organisatoriske og økonomiske forutsetninger er også forskjellige. Dette mangfoldet er gjenspeilet i nettverket, og resultatene fra prosjektet representerer en bred erfaringsplattform for planlegging og gjennomføring av byomforming i Norge i dag.

Byomforming inngår som ett av fire temaer for pilotprosjekter som er omtalt i meldingen; miljøsoner, utvikling og drift av sentrum, planlegging og organisering av byomforming, og næringslivet og miljøvennlig transport. Pilotarbeidet for miljøvennlig byutvikling er oppsummert i en hovedrapport.

I denne rapporten er det gitt en oversikt over hovedfunn og anbefalinger fra pilotområder og nettverk byomforming. Rapportens innledende del (kapittel 1-2) gir en introduksjon til pilotområdene og de felles utfordringene en ser på tvers av byene. I rapportens hoveddel (kapittel 3) gis det en beskrivelse av erfaringer og løsninger fra byene. Her gis det også en omtale av tematiske problemstillinger som byene har belyst
særskilt i nettverksarbeidet. Beskrivelsene fra byene er faglig forankret og framstilt slik det oppleves av deltagerne fra byene i nettverket. I prosjektets anbefalinger (kapittel 4) er det fokusert på viktige felles forutsetninger og virkemidler for gjennomføring av byomforming med kvalitet.

Klikk på bilde for å laste ned temarapporten (1 Mb)

Det er utviklet flere tematiske rapporter fra byene i tillegg til den ordinære dokumentasjonen som har fulgt utviklingen av pilotområdene i plan- og gjennomføringsprosessene. For flere tema vil underlagsrapportene gi viktig utdypende informasjon som ikke kommer fram i denne rapporten. I vedlegget er det gitt en oversikt over rapportene med lenker til nettsteder der de kan hentes.

Det politiske grunnlaget for pilotarbeidet ligger i St.meld. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder, som fikk bred tilslutning ved behandlingen i Stortinget. I meldingen ble det varslet at Regjeringen ville invitere kommuner, næringsliv og andre til samarbeid om pilotprosjekt på ulike satsingsområder, prioritere og teste ut tiltak på disse områdene og bidra til at aktuelle virkemidler blir gjort tilgjengelige.