T-1464 Miljøvennlige arbeidsreiser

Erfaringer og anbefalinger fra pilotarbeid

Erfaringer og anbefalinger fra pilotarbeid

T-1464 / 2007
ISBN 978-82-457-0412-9
(Rapporten er kun tilgjengelig i pdf)

Forord

Som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 ”Bedre miljø i byer og tettsteder” har Miljøverndepartementet i perioden 2003-2006 støttet pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling. Målet med pilotprosjektene var å utvikle erfaringer og gode eksempler som kan være forbilder for kommuner, næringslivet og andre, og å gi innspill til utvikling av virkemidler.

Rapporten oppsummerer erfaringer og gir anbefalinger om tiltak og virkemidler for å fremme miljøvennlige og helsebringende arbeids- og tjenestereiser. Anbefalingene er rettet mot bedrifter og offentlige virksomheter.

Pilotarbeidet har fokusert på fire temaer, blant dem var "Næringsliv, miljøvennlig og helsebringende transport". Pilotprosjektene er oppsummert i temarapporter som danner grunnlag for en hovedrapport.

Denne temarapporten om ”Miljøvennlige arbeidsreiser” konsentrerer seg om arbeidsreiser i bedrifter og virksomheter og konseptet mobilitetsstyring.

Pilotprosjektene har meldt inn sine erfaringer gjennom årsrapporter og spørreskjema. Prosjektlederne har også deltatt i nettverksmøter organisert av Miljøverndepartementet. Informasjon om andre prosjekter ble innhentet gjennom spørreskjema og intervjuer. Videre ble det samarbeidet med ressurspersoner fra blant annet Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Klikk på bilde for å laste ned temarapporten i PDF (3 Mb)