Temaord i budsjettet

Temaord

Antiterrorberedskap

Regjeringen har fremmet en rekke lovtiltak mot terrorisme som blant annet følger opp Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 og FN-konvensjonen om bekjempelse av hvitvasking av terrorisme. Justisdepartementet vil delta aktivt i internasjonalt arbeid for å utvikle nye rettslige virkemidler for å bekjempe terrorisme. Et utvalg er oppnevnt for å utarbeide nye regler bl.a. om forbrytelser mot statens sikkerhet. Samfunnssikkerhet og beredskap er styrket gjennom ekstraordinære bevilgninger i 2001 og 2002 og den høye aktiviteten opprettholdes neste år. På det organisatoriske plan styrkes Justisdepartementets samordnings- og tilsynsrolle.

Modernisering og forenkling

Regjeringen foreslår å modernisere og forenkle Sivilforsvaret gjennom å redusere antall Sivilforsvarskretser samt effektiviseringstiltak innenfor Sivilforsvarets skolevirksomhet.

Kriminalitetstall

I 2001 var det en nedgang i anmeldte kriminalsaker på to prosent (til 444.395 lovbrudd). Vinningskriminaliteten (bl.a. grove tyverier) og grovere former for vold har gått noe ned, mens det er en økning i anmeldte narkotikasaker.

Gjennomsnittlig oppklaringsprosent har steget med 5 prosentenheter i løpet av fem år og er nå 33 prosent. Politiet behandlet i fjor i gjennomsnitt en anmeldelse på 168 dager fra den ble levert til politiet tok beslutning om å reise straffesak. For fem år siden var gjennomsnittstiden 202 dager. Saksbehandlingstiden er lengst for økonomiske saker og kortest i narkotikasaker.

Domstolene

Politiet etterforsker stadig flere saker, og flere saker føres for domstolene. Straffesaker med meddomsrett har for eksempel hatt en økning på 33 prosent i de siste fem årene. Selv om domstolene behandler et stigende antall saker, har de ikke hatt kapasitet til å ta unna hele det økte sakstilfanget. Domstolens driftsbudsjetter styrkes med 25 mill. kr slik at etterslepet kan reduseres. I tillegg bevilges 27 millioner til det nye Tromsø tinghus.

Soningskø

30. juni var soningskøen på 2 681 dommer. Dette er mer enn en fordobling siden 1999, og tilsvarer full drift av et fengsel med 467 plasser i ett år. De fleste dommene i soningskøen er dommer under 60 dager.

Økningen i soningskøen skyldes at antallet straffesaker som behandles hos politi, påtalemyndighet og domstoler overstiger kapasiteten i kriminalomsorgen. tillegg innvirker faktorer som nedgang i bruk av prøveløslatelse og en mindre økning i omfanget av varetektsbruk.

Organisert kriminalitet

Kriminaliteten er i større grad grenseoverskridende – og rettsforfølgelsen må derfor skje i et samarbeid mellom mange lands myndigheter og i en rekke internasjonale fora. Regjeringen vil kjempe mot handle med kvinner og seksuelt misbruk av barn (”trafficking”) og legger i høst fram en handlingsplan. Norge har underskrevet FN-konvensjonen om transnasjonal organisert kriminalitet. Det forberedes lovendringer for å innføre bestemmelsene i norsk lov. Justisdepartementet skal revidere handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet. Det er etablert et treårig prosjekt for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking, som vil være internasjonalt rettet. Dette prosjektet finansieres med 5 mill kr av Utenriksdepartementet og Justisdepartementet i fellesskap.

Gjenopptakelse av straffesaker

Justisdepartementet vil opprette en gjenopptakelseskommisjon i straffesaker fra 1. september 2003. I dag avgjøres spørsmålet om gjenopptakelse av domstolen som avsa dommen.

Fri rettshjelp

Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensen for fri rettshjelp med 20.000 kr (til 230 000 kroner) og å oppheve egenandelen fra 1. september 2003. Kostnadene til dette er anslått til 28 mill. kr i 2003, med helårsvirkning på ca 87 mill. kr fra 2004.

”Vold mot kvinner”

I løpet av 2003 utarbeides en ny handlingsplan om ”vold mot kvinner”. Siden den første handlingsplanen fra 2000, er det avdekket nye området som vil kreve vår oppmerksomhet. Det vil bli lagt større vekt på behandlings programmer for menn med voldsproblemer. I budsjettet for 2003 er det lagt inn 1,5 mill kr til blant annet sinnemestringsprogram for menn som soner dommer for vold mot kvinner . Regjeringen vil i den nye handlingsplanen også fokusere på barns som vokser opp i voldelige hjem. I tillegg vil planen fokusere på voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.

VEDLEGG