Forsiden

Statsbudsjettet 2009 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Rundskriv H-01/09

Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene 9. januar 2009 med orientering om konsekvenser av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2009. I brevet informeres det også om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2008, jf. St.prp. nr. 18 (2008-2009) og Innst. S. nr. 114 (2008-2009).

Regjeringen la 7. oktober 2008 fram forslag til statsbudsjett for 2009, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Stortingets finanskomite avga 20. november Budsjett-innst. S. nr. 1 (2008-2009). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 27. november kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2009. Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens forslag.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren for 2009 viser vi til ovennevnte budsjettdokumenter.

I punkt 4 og 5 informeres det om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2008, jf. St.prp. nr. 18 (2008-2009) og Innst. S. nr. 114 (2008-2009) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Stortinget vedtok innstillingen 15. desember.

1. Kommunesektorens inntektsrammer for 2009

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2009 anslås til om lag 8,4 mrd. kroner. De frie inntektene er styrket med 4,7 mrd. kroner. Av dette er 160 mill. kroner knyttet til en reell økning på 5 prosent i de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp. Veksten i samlede og frie inntekter er regnet fra det inntektsnivået for 2008 som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 2008.

Stortinget har i tråd med regjeringens forslag vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skattytere for 2009:

  • Kommuner: 12,8 prosent (+0,75 prosentpoeng fra 2008).
  • Fylkeskommuner: 2,65 prosent (uendret fra 2008).

Tabell 1 viser anslag på frie inntekter i 2008 og 2009, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 2008-beløpene er anslag på regnskap. For 2009 er Stortingets budsjettvedtak lagt til grunn. Det er ingen endringer i forhold til tabell 2.2 i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon (St.prp. nr. 1 (2008-2009)).

Tabell 1. Frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner1) i 2008 og 2009. Mill. kroner og endring i prosent. Nominelle priser.2)
 

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunesektoren i alt

2008 3)

2009

Pst. endring

2008 3), 4)

2009

Pst. endring

2008 3)

2009

Pst. endring

Skatter i alt

107 850

115 940

7,5

20 530

21 050

2,5

128 380

136 990

6,7

Herav skatt på inntekt og formue

101 500

109 480

7,9

20 530

21 050

2,5

122 030

130 530

7,0

Rammetilskudd (eksl. selskapsskatt)

44 140

51 346

16,3

16 062

17 859

11,2

60 202

69 205

15,0

Selskapsskatt

5 375

0

-100

-

-

-

5 375

0

-100

Sum frie inntekter

157 365

167 286

6,3

36 592

38 909

6,3

193 956

206 195

6,3

1) Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel
2) Prisveksten (deflator) i kommunesektoren i 2009 er anslått til 4,5 prosent
3) Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer
4) Engangsbevilgning på 100 mill. kroner til fylkeskommunene vedtatt av Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 er medregnet.
5) Selskapsskatt bevilges som del av rammetilskuddet i 2008 (kap. 571, post 69). Denne ordningen avvikles i 2009.

Tabell 1 viser en nominell vekst i frie inntekter på 6,3 prosent i 2009, regnet fra anslag på regnskap 2008. Anslag på regnskap 2008 innebærer at nivået på kommunesektorens skatteinntekter i 2008 er 1 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2008.

For fordeling av rammetilskudd til hhv. kommuner og fylkeskommuner i 2009 vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 for 2008-2009 (Grønt hefte), tabell 1-k og tabell 1-fk.

I statsbudsjettet for 2009 er det tidligere øremerkede tilskuddet til psykisk helsearbeid i kommunene innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse har det vært en egen satsing på storbyene, og i statsbudsjettet for 2009 ble også disse storbymidlene innlemmet i inntektssystemet. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 vedtok Kommunal- og forvaltningskomiteen følgende merknad:

"Stortinget ber Regjeringen sørge for at storbymidlene til psykisk helse ikke innlemmes i inntektssystemet fra 2009."

Departementet vil komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett 2009. Fram til da vil rammetilskuddet for 2009 utbetales som vist i Grønt Hefte 2009 (Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009)).

Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2009 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 1 for en oversikt over statlige overføringer til kommunesektoren.

2. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd
Dersom en kommune en termin får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen, og det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.

Bykle kommune har så høy skatteinngang at kommunen skal trekkes mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det kommunen mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. Fordi departementet forventer at Bykle kommune vil komme ut med negativt rammetilskudd, vil kommunen ikke få utbetalt rammetilskudd i 2009.

Departementet vil i 2009 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetaling av rammetilskudd for andre kommuner med høy skatteinngang. 

Regnskapsmessig føring
Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2009 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2008), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2009).

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2008 vil være ferdig beregnet ca. 1. februar 2009, når endelige skattetall for 2008 foreligger. Tallene vil da bli lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning (menyvalg: kommune- og fylkesforvaltning - kommuneøkonomi - løpende inntektsutjevning og utbetaling av rammetilskudd – skatteinngang og beregninger).

3. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd i 2009

Rammetilskudd for 2009 vil være på mottakers konto på følgende datoer:

05.01, 05.02, 05.03, 03.04, 05.05, 05.06, 03.07, 04.09, 05.10, 05.11.

Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider regjeringen.no/krd (menyvalg: kommune- og fylkesforvaltning - kommuneøkonomi - løpende inntektsutjevning og utbetaling av rammetilskudd – utbetaling av rammetilskudd).

4. Statsbudsjettet 2008 – Endringer etter nysaldering

Nedenfor informeres det om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2008, jf. St.prp. nr. 18 (2008-2009) og Innst. S. nr. 114 (2008-2009) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Stortinget vedtok innstillingen 15. desember.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
Post 60 Innbyggertilskudd
Omstillingsloven 
Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsvirksomhet (omstillingsloven) ble satt i kraft 1. juli 2008. Årlige kostnader for fylkeskommunene ved å administrere ordningen er beregnet til 4 mill. kroner. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2008 ble det vedtatt å øke innbyggertilskuddet til fylkeskommunene med 2 mill. kroner til dette formålet. Midlene er fordelt til fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger, og ble betalt ut til fylkeskommunene i en ekstra terminutbetaling av rammetilskudd i desember 2008. Fordelingen er dokumentert i vedlegg 2, kolonne 1.

Post 64 Skjønnstilskudd
Momskompensasjon
Kompensasjonsordningen for merverdiavgift ble noe innsnevret som følge av at ESA vedtok at en del av ordningen er i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Kommuner og fylkeskommuner måtte derfor betale tilbake kompensasjon for perioden 2004-2007. For å kompensere for dette ble det satt av 20 mill. kroner innenfor skjønnstilskuddet til fylkeskommunene i statsbudsjettet for 2008. Det har vist seg at omfanget av den ulovlige støtten har utgjort i overkant av 40 mill. kroner. For å kunne kompensere den enkelte fylkeskommune fullt ut ble det i nysalderingen av statsbudsjettet for 2008 vedtatt å øke denne bevilgningen med 20 mill. kroner innenfor skjønnstilskuddet til fylkeskommunene.

Midlene ble utbetalt i en ekstra terminutbetaling av rammetilskudd i desember 2008, jf. omtale i punkt 5. Fordelingen av momskompensasjon til fylkeskommunene er dokumentert i vedlegg 2, kolonne 2. Når det gjelder utbetaling til kommunene vises det til terminutbetaling 11 omtalt i punkt 5.

5. Ekstra terminutbetaling av rammetilskudd 2008 (desember 2008)

Rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner utbetales normalt i 10 terminer. I 2008 ble det også foretatt en tilleggsutbetaling i desember 2008 (termin 11). Utbetalingen i termin 11 består av skjønnsmidler og endringer i rammetilskuddet som følge av endringer i nysaldert budsjett.

For kommunene er utbetalingen i termin 11 skjønnsmidler. Alle kommuner har fått utbetalt et likt beløp per innbygger. Enkelte kommuner har i tillegg fått utbetalt skjønnsmidler knyttet til momskompensasjon og andre særskilte forhold.  For fylkeskommunene gjelder utbetalingen i termin 11 midler knyttet til omstillingsloven og skjønnstilskudd knyttet til momskompensasjon, jf. omtale i punkt 4.

Terminutbetalingen er dokumentert på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider regjeringen.no/krd (menyvalg: kommune- og fylkesforvaltning - kommuneøkonomi - løpende inntektsutjevning og utbetaling av rammetilskudd – utbetaling av rammetilskudd).


Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør                                                             

                                                                                     Marte Røst Veflingstad
                                                                                     rådgiver

Vedlegg i Excel-format
Vedlegg 1: Statlige overføringer til kommunesektoren i 2009
Vedlegg 2: Endringer i rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2008

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Hele dokumentet og vedlegg i pdf-format: H-01/09 Statsbudsjettet 2009 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak.