Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2020

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2020, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Pensjoner av statskassen

Juni

2. Prop. L

 

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Mai

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og i enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Juni

3. Prop. LS

 

Endringer i EØS-arbeidstakarlova (EURES-regelverket)

Juni

Barne- og familiedepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidig forskrift om pakkereisearrangørers utsatte tilbakebetalingsplikt til reisende for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

April

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Mai

Reisegarantifondet - låneordning

Mai

Endringer i barnetrygdloven og kontantstøtteloven (midlertidige endringer for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Mai

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Mai

Proposisjon om nye økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Mai

3. Prop. LS

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

4. Meld. St

 

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Mai

Statens pensjonsfond 2020

September

Helse- og omsorgsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Mai

Endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22

Juni

Endringer i legemiddelloven og apotekloven

Juni

4. Meld. St

 

Om lindrende behandling og omsorg

Mai

Justis- og beredskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

April

Proposisjon om andre endringer i prosesslovgivningen som følge av utbruddet av covid-19

Mai

Midlertidig lov om hjemmel til å gi forskrift om bl.a. bortvisning som følge av koronasituasjonen

Mai

Midlertidig lov om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Mai

Proposisjon om midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda for å begrense spredning av Covid-19

Mai

Endringer i domstolloven mv. (domstolstruktur)

Juni

4. Meld. St

 

Politiet i endring  - kapasitet og kompetanse fremover

Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Kommuneproposisjonen 2021

Mai

2. Prop. L

 

Midlertidig lov om lov og forskriftshjemmel i plan- og bygningsloven

Mai

Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd

Juni

Lov om endringer i eierseksjonsloven, burettslagslova og bustadbyggjelagslova

Juni

Endringer i sameloven § 2-4 som regulerer valg til Sametinget og angir valgdistrikt og mandatfordelingen

September

4. Meld. St

 

Om innovasjon i offentlig sektor

Juni

Om Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020

Juni

Om samisk språk, kultur og samfunnsliv

September

Kulturdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Lov om språk (språklova)

Mai

Lov om mediestøtte

Juni

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og endringer i åndsverkloven

Juni

Kunnskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

April

Midlertidig lov om tilpasninger til barnehageloven og opplæringsloven (korona-tiltak)   

Mai

Lov/endringer i integreringsloven (integreringspakke/krisepakke 3)                                                     

Mai

Midlertidig lov om tilpasninger til introduksjonsloven (korona-tiltak)                                                                        

Mai

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Reindriftsavtalen 2020

Mai

Jordbruksoppgjøret 2020

Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i deltakerlova og havressurslova mv.

Mai

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av COVID-19)

Mai

3. Prop. LS

 

Endringer i tjenesteloven (geoblokkering)

Mai

4. Meld. St

 

Konkurransen i dagligvaremarkedet

Juni

Olje- og energidepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop L om endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative sanksjoner og reaksjoner)

Mai

4. Meld. St

 

Meld. St. om konsesjonssystemet for vindkraft på land

Juni

Samferdselsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidig lov om billettering på ferje

Mai

Utenriksdepartementet

4. Meld. St

Ventes fremlagt for Stortinget

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni