Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2020

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2020, sortert etter departementene.

Statsministerens kontor

Ventes fremlagt for Stortinget

4. Meld. St.

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019

Februar

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

 

1. Prop. S

 

Pensjoner av statskassen

April

 

 

2. Prop. L

 

Endringer i sosialtjenesteloven (opplæring i norsk og vilkår for sosialhjelp)

Mars

Endringer i folketrygdoven (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.)

Juni

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og i enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Juni

 

 

4. Meld. St.

 

Årsmelding for 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer

Mai

 

 

Barne- og familiedepartementet

 

2. Prop. L

 

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Februar

Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget 

Mars

Endringer i barnevernloven (samtaleprosess og ettervern mv.)

April

Endringer i markedsføringsloven (merking av retusjert reklame mv.)

April

 

 

Finansdepartementet

 

1. Prop. S

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2020

Mai

 

 

3. Prop. LS

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

4. Meld. St.

 

Statens pensjonsfond 2020

April

Finansmarkedsmeldingen 2020

April

Statsrekneskapen 2019

April

Nordisk samarbeid

April

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Mai

Perspektivmeldingen 2020

Mai

 

 

Forsvarsdepartementet

 

1. Prop. S

 

Investeringar i Forsvaret

Mars

Langtidsplan for forsvarssektoren

April

 

 

2. Prop. L

 
Forslag til endringer i forsvarsloven – etablering av reservistordning i Forsvaret

Mai

Forslag til endringer forsvarsloven – endringer i erstatnings- og kompensasjonsordninger for militært personell i internasjonale operasjoner

Juni

 

 

4. Meld. St.

 

Melding til Stortinget om personell i internasjonale operasjoner

April

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

1. Prop. S

 

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Juni

 

 

2. Prop. L

 

Om endringer i alkoholloven

Mars

Om Eldreombudet

Mars

Ny e-helselov

April

Endringer i helsepersonelloven

April

Endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22

April

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Mai

Endringer i legemiddelloven og apotekloven

Juni

 

 

3. Prop. LS

 

Ny lov om medisinsk utstyr

Februar

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

2. Prop. L

 

Endringer i utlendingsloven – utvidet utvisningsadgang

Februar

Endringer i utlendingsloven – oppnevning av nemndmedlemmer i UNE

Februar

Endringer i utlendingsloven (varig utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilier som utnytter au pairer)

Mars

Endringer i utlendingsloven – pålegg om DNA-testing m.m.

Mars

 

 

3. Prop. LS

 

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Februar

Ny lov om finansavtaler

Mars

 

 

4. Meld. St.

 

Politiet i endring  - kapasitet og kompetanse fremover

April

Ny samfunnssikkerhetsmelding

April

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

2. Prop. L

 

Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen

Mars

Endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (reaksjonshjemler)

April

 

 

4. Meld. St.

 

Melding om helhetlig forvaltning av de norske havområdene

April

Melding om miljøkriminalitet 

April

Melding om kulturminnepolitikken

April

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

1. Prop. S

 

Kommuneproposisjonen 2021

Mai

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 mv.)

Juni

 

 

2. Prop. L

 

Særlovgjennomgang om internkontroll (samleproposisjon om oppheving av sektorlovers internkontrollregler etter vedtak om ny kommunelov)

Mars

 

 

4. Meld. St.

 

Om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Juni

Om Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020

Juni

 

 

Kulturdepartementet

 

2. Prop. L

 

Lov om språk (språklova) 

April

Endringer i kringskastingsloven

April

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og endringer i åndsverkloven

April

 

 

4. Meld. St.

 

Kunstnermelding

Mars

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

2. Prop. L

 

Endringer i barnehageloven

Februar

Prop. L om forslag til lov om integrering

April

Prop. L om endringer i barnehageloven

April

Prop. L om utfasing av kortkurs i folkehøgskolene

April

Prop. L om plikt til å tilby karriereveiledning

April

Prop. L om endringer i friskoleloven

April

Prop. L om endringer i voksenopplæringsloven

Juni

 

 

4. Meld. St.

 

Meld. St. om kompetansereform Lære hele livet

Mars

Meld. St. om internasjonal studentmobilitet

Mai

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

1. Prop. S

 

Reindriftsavtalen 2020

Mai

Jordbruksoppgjøret 2020

Mai

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

2. Prop. L

 

Endringar i deltakerlova og havressurslova mv.

April

 

 

3. Prop. LS

 

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse)

April

 

 

4. Meld. St.

 

Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019 

Mars

Konkurransen i dagligvaremarkedet

Juni

 

 

Samferdselsdepartementet

 

2. Prop. L

 

Endring i luftfartsloven (11. juni 1993 nr. 101) (akkreditering)

Februar

 

 

3. Prop. LS

 

Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer

April

 

 

Utenriksdepartementet

 

1. Prop. S

 

Samtykke til ratifikasjon av Marrakech-traktaten om tilgang til utgitte åndsverk for blinde og synshemmede av 27. juni 2013

April

Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet

Mai

 

 

4. Meld. St.

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni