Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2020

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2020, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Pensjoner av statskassen

Juni

2. Prop. L

 

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Mai

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og i enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Juni

3. Prop. LS

 

Endringer i EØS-arbeidstakarlova (EURES-regelverket)

Juni

Barne- og familiedepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidig forskrift om pakkereisearrangørers utsatte tilbakebetalingsplikt til reisende for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

April

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Mai

Reisegarantifondet - låneordning

Mai

Endringer i barnetrygdloven og kontantstøtteloven (midlertidige endringer for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Mai

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Mai

Proposisjon om nye økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Mai

3. Prop. LS

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

4. Meld. St

 

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Mai

Statens pensjonsfond 2020

September

Helse- og omsorgsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Mai

Endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22

Juni

Endringer i legemiddelloven og apotekloven

Juni

4. Meld. St

 

Om lindrende behandling og omsorg

Mai

Justis- og beredskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

April

Proposisjon om andre endringer i prosesslovgivningen som følge av utbruddet av covid-19

Mai

Midlertidig lov om hjemmel til å gi forskrift om bl.a. bortvisning som følge av koronasituasjonen

Mai

Midlertidig lov om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Mai

Proposisjon om midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda for å begrense spredning av Covid-19

Mai

Endringer i domstolloven mv. (domstolstruktur)

Juni

4. Meld. St

 

Politiet i endring  - kapasitet og kompetanse fremover

Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Kommuneproposisjonen 2021

Mai

2. Prop. L

 

Midlertidig lov om lov og forskriftshjemmel i plan- og bygningsloven

Mai

Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd

Juni

Lov om endringer i eierseksjonsloven, burettslagslova og bustadbyggjelagslova

Juni

Endringer i sameloven § 2-4 som regulerer valg til Sametinget og angir valgdistrikt og mandatfordelingen

September

4. Meld. St

 

Om innovasjon i offentlig sektor

Juni

Om Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020

Juni

Om samisk språk, kultur og samfunnsliv

September

Kulturdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Lov om språk (språklova)

Mai

Lov om mediestøtte

Juni

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og endringer i åndsverkloven

Juni

Kunnskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

April

Midlertidig lov om tilpasninger til barnehageloven og opplæringsloven (korona-tiltak)   

Mai

Lov/endringer i integreringsloven (integreringspakke/krisepakke 3)                                                     

Mai

Midlertidig lov om tilpasninger til introduksjonsloven (korona-tiltak)                                                                        

Mai

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Reindriftsavtalen 2020

Mai

Jordbruksoppgjøret 2020

Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i deltakerlova og havressurslova mv.

Mai

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av COVID-19)

Mai

3. Prop. LS

 

Endringer i tjenesteloven (geoblokkering)

Mai

4. Meld. St

 

Konkurransen i dagligvaremarkedet

Juni

Olje- og energidepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Prop L om endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative sanksjoner og reaksjoner)

Mai

4. Meld. St

 

Meld. St. om konsesjonssystemet for vindkraft på land

Juni

Samferdselsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Midlertidig lov om billettering på ferje

Mai

Utenriksdepartementet

4. Meld. St

Ventes fremlagt for Stortinget

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni